JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2020. GODINU

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 5 stav 1 Odluke o finansiranju sporta („Službeni list CG“ – Opštinski propisi“, broj 38/14) i člana 5 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava za finansiranje sporta u opštini Nikšić,                  br. 02-031-2312, od 28.12.2018. godine,  Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA

ZA 2020. GODINU

 

I – USLOVI ZASUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta Opštine Nikšić za 2020. godinu za sufinansiranje programa rada sportskih klubova, a na osnovu Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava za finansiranje sporta u opštini Nikšić, br. 02-031-2312, od 28.12.2018. godine.

Sportski klubovi mogu da se prijave na Konkurs za sufinansiranje programa rada iz Budžeta Opštine pod uslovom da je protekao rok od godinu dana od dana osnivanja sportskog kluba, da je njihov osnivač ili suosnivač Opština i da su registrovani na teritoriji opštine Nikšić.

Pored ovih uslova pravo na sufinansiranje programa rada sportski klub može ostvariti ukoliko ispunjava sljedeće uslove i priloži traženu dokumentaciju:

 1. Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija;
 2. Statut kluba;
 3. Da ima sjedište na teritoriji opštine Nikšić;
 4. Izvještaj o radu sportskog kluba za prethodnu takmičarsku sezonu, kao i izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 5. Program rada za period od godinu sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava – opisno i troškovno po svakoj stavci,
 6. Da sportski klub učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionalni sportski savez Crne Gore u određenoj sportskoj disciplini;
 7. Da nema blokadu poslovog računa i poreske dugove;
 8. Da ima angažovanog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu;
 9. Da ima obezbijeđen prostor za obavljanje svoje djelatnosti.

 

II – KRITERIJUMI ZAVREDNOVANJE PROGRAMA RADA

 

Shodno članu 9 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava za finansiranje sporta u opštini Nikšić, vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. Vrednovanje olimpijskog sporta,paraolimpijskog sporta i sportova koje priznaje MOK;
 2. Karakter i rang takmičenja;
 3. Uspjesi takmičarskih selekcija u prethodnom takmičarskom periodu: ligaška takmičenja (nacionalna i međunarodna), turnirska – kup takmičenja (nacionalna i međunarodna) i reprezentativna takmičenja;
 4. Društveni značaj sportske discipline: masovnost i starosna struktura članova sportskog kluba, kriterijumi tradicije postojanja sportskog kluba i trofejnost sportskog kluba;
 5. Ravnopravno učešće muškaraca i žena.

 

III – PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu organa lokalne uprave nadležnog za sport – Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje na adresu: Opština Nikšić – Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Sektor za spot,          ul. Dragice Pravice bb, sa naznakom: za KONKURS za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2020. godinu ili na šalterima Građanskog biroa Opštine.

Prijavni obrazac se može preuzeti na web sajtu Opštine i na šalterima Građanskog biroa Opštine.

 

IV – ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

 

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana, od 25. decembra 2019. do                 9. januara 2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs je objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu: www.niksic.me.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Sektor za sport, ul. Dragice Pravice bb ili na telefon 040/243-951.

 

 

                                                                                     SEKRETAR

    Milan Korać