Opština Nikšić

Post

Prikazuju se objave u kategoriji Opština Nikšić

  |   Opština Nikšić

Veselin Grbović Predsjednik Opštine Nikšić

Na sjednici Skupštine opštine Nikšić, održanoj 03.04.2017. godine, Veselin Grbović ponovo je izabran za predsjednika Opštine.  Prilog sa sjednice Skupštine opštine, koji je pripremio Lokalni javni emiter RTVNK, pogledajte u nastavku.

  |   Opština Nikšić

SAOPŠTENJE – Služba za skupštinske poslove

Na sjednici Skupštine opštine Nikšić, održanoj 31.03.2017.godine, izvršena je verifikacija mandata odbornika sa izborne liste DPS-MILO ĐUKANOVIĆ-NIKŠIĆ-SIGURNIM KORAKOM, ZA CRNU GORU!, i odbornika izborne liste „Socijaldemokrate Crne Gore-Ivan Brajović-Dosljedno za Nikšić“ i za predsjednika Skupštine opštine Nikšić, izabran je Radivoje-Lala Nikčević, ing. mašinstva.   Služba za skupštinske poslove  

  |   Opština Nikšić

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2017. GODINU

  Javni konkurs 2017 Obrazac-za-podnošenje-prijedloga-projekta Obrazac-za-prijavu-projekta Odluka  

  |   Opština Nikšić

KONKURS za prijavu kandidata, u okviru projekta “TRENING I ZAPOŠLJAVANJE PRIPADNIKA/CA RE POPULACIJE U OPŠTINI NIKŠIĆ– ZDRAVSTVENI RE MEDIJATORI/KE”

Na osnovu Grant ugovora br. CFCU/MNE/029, za projekat „Zapošljavanje pripadnika/ca romske i egipćanske populacije u opštini Nikšić kao zdravstvenih medijatora/ki“, koji je odobrilo Ministarstvo finansija (CFCU) u sklopu IPA Komponente IV Operativni program “Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013, Grant šema 3.1. “Sprovođenje obuka i projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika romsko-egipćanske populacije“, a u […]

  |   Opština Nikšić

Opštinska izborna komisija – praćenje uživo

http://rezultati-izbora.me/pregled

  |   Opština Nikšić

Odluka o finansiranju političkih subjekata

Odluka o finansiranju političkih subjekata

  |   Opština Nikšić

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i […]

  |   Opština Nikšić

Javni poziv za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo Opštine Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić ,  na osnovu člana 29 stav 1 i 2, člana 30 stav 2 i  člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2. Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo opštine […]

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

     Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e    s e P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ  SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE      Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće […]

  |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA – Pomoćni i privremeni objekti

Na osnovu člana 6. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“,br.51/08, 40/10, 34/11,  35/13 i 33/14) i člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“-opštinski propisi,br.29/05 i „Sl.list Crne Gore –opštinski propisi“ br.39/14)), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine , o r g […]