J A V N I    P O Z I V za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću

Post

Comments   |   Opština Nikšić

J A V N I    P O Z I V

za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću

 

I Zakupodavac – Opština Nikšić

     

II Predmet zakupa su:

  1. poslovni prostor ukupne površine 827 m2, u objektu broj 1- objekat Doma revolucije u ulici Nika Miljanića, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1055, upisan u listu nepokretnosti broj 787 KO Nikšić, kao svojina Opštine Nikšić, a koji se sastoji od:

–  poslovnog prostora na prizemlju, PD 6, površine 249 m2,

–  poslovnog prostora na prvom spratu, PD 7, površine 578 m2.

 

  1. poslovni prostor ukupne površine 1.823 m2, u objektu broj 1- objekat Doma revolucije u ulici Nika Miljanića, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1055, upisan u listu nepokretnosti broj 787 KO Nikšić, kao svojina Opštine Nikšić, a koji se sastoji od:

–  poslovnog prostora na prizemlju, PD 9, površine 927 m2,

–  poslovnog prostora na prvom spratu, PD 10, površine 896 m2.

 

III Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz tačke II podtačka 1. ovog javnog poziva iznosi 1,21 eura/m2sa uračunatim PDV-om, odnosno ukupno 1.000,67eura mjesečno sa uračunatim PDV-om, u  skladu sa procjenom Komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti Uprave za nekretnine Crne Gore – PJ Nikšić broj 403-103-984/19 od 20.08.2019. godine.  

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz tačke II podtačka 2. ovog javnog poziva iznosi  0,97  eura/m2sa uračunatim PDV-om, odnosno ukupno 1.768,31 eura mjesečno sa uračunatim PDV-om, u  skladu sa procjenom Komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti Uprave za nekretnine Crne Gore – PJ Nikšić broj 403-103-985/19 od 20.08.2019. godine.  

 

IV Poslovni prostori iz tačke II ovog javnog poziva daju se u zakup u viđenom stanju, na period od 30 (trideset) godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem.

Budući zakupci su obavezni da na poslovnim prostorima koji su predmet zakupa organizuju i izvedu sve neophodne radove, u cilju stavljanja u funkciju ovih poslovnih prostora, u skladu sa Idejnim projektima na koje je data prethodna saglasnost organa lokalne uprave nadležnog za poslove glavnog gradskog arhitekte.

Idejni projekat sa predmjerom i predračunom radova  za poslovni prostor iz tačke II podtačka 1. koji je procijenjen na iznos od 332.884,00 €, je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Idejni projekat sa predmjerom i predračunom radova  za poslovni prostor iz tačke II podtačka 2. koji je procijenjen na iznos od 370.775,00 €, je sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

VPoslovni prostori iz tačke II ovog javnog poziva daju se u zakup za obavljanje trgovinske, uslužne i ugostiteljske djelatnosti, s tim da se u poslovnom prostoru na prizemlju, PD 6, površine 249 m2,  može obavljati samo ugostiteljska djelatnost.

Sva prava i obaveze iz zakupnog odnosa utvrdiće se ugovorom o zakupu.

 

VI Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju domaća pravna lica.

Učesnici javnog nadmetanja dostavljaju prijavu za učešće na javnom pozivu uz koju dostavljaju:

– naziv i sjedište pravnog lica, rješenje o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, odnosno izvod iz navedenog registra sa spiskom ovlašćenih lica ponuđača;

– kontakt telefon podnosioca prijave i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, ako podnosilac neće biti prisutan na javnom nadmetanju;

– potvrdu o uplati depozita u visini od 6 mjesečnih zakupnina, u iznosu od 6.004,02 € sa uračunatim PDV-om, za poslovni prostor iz tačke II podtačka 1.,  a koji iznos se uplaćuje   na žiro račun Budžeta opštine Nikšić broj 535-1140-54, koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore – AD Podgorica;

– potvrdu o uplati depozita u visini od 6 mjesečnih zakupnina, koji iznosi 10.609,86 € sa uračunatim PDV-om, za poslovni prostor iz tačke II podtačka 2.,  a koji iznos se uplaćuje na žiro račun Budžeta opštine Nikšić broj 535-1140-54, koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore – AD Podgorica;

– ovjeren bilans stanja i bilans uspjeha iz kojeg proizilazi da je učesnik javnog nadmetanja u poslednje dvije godine ostvario pozitivne finansijske rezultate poslovanja;

– bezuslovnu (bez prigovora), neopozivu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 5% od vrijednosti radova predviđenih predmjerimai predračunimaradova iz Idejnihprojekata, sa rokom važenja od 30 dana od dana provedenog javnog poziva.

Prijave za javno nadmetanje podnose se Opštini Nikšić, u zapečaćenoj koverti, označenoj kao broj 1, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno najkasnije do 16.09.2019. godine, do 12 časova, isključivo na arhivi Opštine Nikšić – Građanski biro,  sa naznakom  „Učešće na javnom pozivu  za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću“ i brojem poslovnog prostora za koji se podnosi prijava (npr. „poslovni prostor iz tačke II podtačka 1.“ ili „poslovni prostor iz tačke II podtačka 2.“).

Zapečaćena koverta označena kao broj 1,  mora da sadrži zatvorenu kovertu označenu kao broj 2, u kojoj će učesnik dostaviti prijavu sa naznakom „Prijava ne otvaraj“ i zatvorenu kovertu označenu kao broj 3, u kojoj će učesnik dostaviti prateću dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Učesnicima javnog nadmetanja koji ne uspiju u postupku, uplaćeni iznos depozita će se povratiti u roku od 7 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Učesniku  javnog nadmetanja, sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos depozita će se uračunati u zakupninu.

 

VII    Postupak javnog nadmetanja smatrat će se uspjelim i u slučaju  kada je podnesena jedna ispravna prijava, a podnosilac prijave se registruje i prisustvuje javnom nadmetanju, u kom slučaju se lice koje je steklo status učesnika na javnom nadmetanju proglašava zakupcem, a početna cijena je zakupna cijena.

Ako učesnik odbije da prihvati zakupnu cijenu gubi pravo na povraćaj depozita.

 

VIII    Poslovne prostore  iz tačke II ovog javnog poziva dobiće u zakup učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najveći iznos zakupnine.

Učesnici koji dobiju u zakup poslovne prostore iz tačke II ovog javnog poziva dužni su da u roku od 15 dana od dana dobijanja Obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a prije zaključenja Ugovora o zakupu, dostave:

  • bezuslovnu (bez prigovora), neopozivu i na prvi poziv naplativu činidbenu garanciju za dobro izvršenje ugovora o zakupu, u visini od 2% početne cijene zakupnine za period trajanja zakupa od30 (trideset)godina, sa rokom važnosti od godinu dana, uz obavezu obnavljanja iste ili dostavljanja nove garancije, tokom cijelog trajanja zakupa od 30 (trideset) godina.
  • bezuslovnu (bez prigovora), neopozivu i na prvi poziv naplativu činidbenu garanciju za dobro izvođenje radova u iznosu od 5% od vrijednosti radova predviđenih predmjerimai predračunima, za rokom važnostiod godinu dana.

Ukoliko zakupci ne postupe na način i u roku iz stava 2 ove tačke, smatraće se da su odustali od zakupa poslovnih  prostora iz tačke II ovog javnog poziva, uz gubitak prava na povraćaj uplaćenog depozita.

Učesnici  javnog nadmetanja koji dobiju u zakup poslovne prostore iz tačke II ovog javnog poziva, dužni su da na istim izvedu sve radove bliže određene Idejnim projektima i predmjerima i predračunima  radova ( koji su za poslovni prostor iz tačke II podtačka 1.  procijenjeni na iznos od 332.884.00 €, a za poslovni prostor iz tačke II podtačka 2. na iznos od 370.775,00 €)  i privedu ih namjeni, u roku od  9 (devet) mjeseci  od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Ukoliko zakupci ne postupe na način i u roku iz stava 4 ove tačke, Opština Nikšić zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i naknade štete za neizvršenje Ugovora.

 

IX Zakupci nemaju pravo da im se sredstva koja ulože u  izgradnju zakupljenih poslovnih prostora, uračunaju na ime plaćanja zakupnine predmetnih poslovnih prostora.

Zakupci koji odustanu od zakupa, bez krivice zakupodavca, nemaju pravo na povraćaj sredstava koja ulože u izgradnju zakupljenih poslovnih prostora.

Ostali radovi koji nijesu predviđeni predmjerima i predračunima mogu se vršiti samo ukoliko ih odobri nadležni organ Opštine  Nikšić, s tim da se vrijednost istih ne uračunava u zakupninu.

Troškovi tekućeg i  investicionog održavanja poslovnih prostora, kao i troškovi na ime naknada za utrošenu vodu, struju, komunalne, PTT usluge, poreze, doprinose, takse i ostale obaveze, padaju na teret zakupaca, za vrijeme trajanja zakupnog odnosa.

 

XUčesnik javnog nadmetanja koji dobije u zakup poslovni prostor iz tačke II podtačka 1. ovog javnog poziva, dužan je uplatiti 12 (dvanaest) mjesečnih zakupnina, koje ukupno iznose 12.008,04 € sa uračunatim PDV-om, u koje se uračunava uplaćeni depozit, u roku od 15 dana od dana dobijanja Obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.  U protivnom, smatraće se da je odustao od zakupa poslovnog prostora iz tačke II podtačka 1. ovog javnog poziva, uz gubitak prava na povraćaj uplaćenog depozita.

Učesnik javnog nadmetanja koji dobije u zakup poslovni prostor iz tačke II podtačka 2. ovog javnog poziva, dužan je uplatiti 12 (dvanaest) mjesečnih zakupnina, koje ukupno iznose 21.219,72 € sa uračunatim PDV-om, u koje se uračunava uplaćeni depozit, u roku od 15 dana od dana dobijanja Obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.  U protivnom, smatraće se da je odustao od zakupa poslovnog prostora iz tačke II podtačka 2. ovog javnog poziva, uz gubitak prava na povraćaj uplaćenog depozita.

 

      XI     Javno nadmetanje za poslovne prostore iz tačke II ovog javnog pozivaodržaće se dana 20.09.2019. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Opštine Nikšić, I sprat, sala broj 3.

Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Učesnici javnog nadmetanja imaju pravo prigovora na odluku Komisije u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima javnog nadmetanja.

Zainteresovani učesnici mogu izvršiti razgledanje poslovnih prostora iz tačke II ovog javnog poziva, svakog radnog dana od 02.09.2019. godine do  13.09.2019.godine, u periodu od 10 do 12 časova.

Zainteresovani učesnici mogu dobiti na uvid Idejne projekte sa predmjerom i predračunom radova i izvršiti njihovo kopiranje u prostorijama Službe glavnog gradskog arhitekte, koje se nalaze u Opštini Nikšić, 5 sprat, kancelarija broj 8, svakog radnog dana  od 02.09.2019. godine do 13.09.2019. godine, u periodu od 10 do 12 časova.

Kontakt osoba-Nebojša Adzić-telefon 067 308-478, e-mail:nebojsa.adzic@niksic.me

 

XII Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti neposredno u prostorijama Opštine Nikšić-Direkcije za imovinu, ulica  Dragice Pravice bb- Nikšić.

Kontakt osoba-Radmila Kapor-telefon 067 536-011.

 

 

OPŠTINA NIKŠIĆ

KOMISIJA