JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Post

Comments   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i  članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

 

 1. Za članove Etičke komisije biraju se:
 • tri predstavnika iz reda građana;
 • jedan predstavnik nevladinih organizacija i
 • jedan predstavnik medija.
 1. Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:
 • radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini;
 • ima prebivalište na teritoriji Opštine.

Za člana Etičke komisije lice može biti birano najviše dva puta uzastopno.

 

 1. Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:
 • izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa;
 • funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi  predsjedništva,

njihovi zamjenici, članovi izvršnih, glavnih odbora i opštinskih odbora,  kao i drugi

partijski funkcioneri);

 • pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj

komisiji.

 

 1. Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin; grupa građana; obrazovne, naučne i stručne institucije; ustanove iz oblasti kulture, medija, sporta i nevladine organizacije.

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata.

 

 1. Uz predlog, ovlašćeni predlagač, obavezno dostavlja: ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga.

Ovlašćeni predlagač, uz predlog, dostavlja i:

 • potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u smislu tačke 3

ovog poziva;

 • dokaz o prebivalištu kandidata;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu;
 • dokaz o članstvu kandidata za lica iz tačke 1 alineja 2, odnosno dokaz o radnom odnosu

kandidata za lica iz tačke 1 alineja 3 ovog poziva.

 

 1. Predlozi se podnose Skupštini opštine Nikšić-Odboru za izbor i imenovanja, na adresu Njegoševa 18, neposredno ili putem pošte, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu “Pobjeda”, putem Lokalnog javnog emitera “Radio-televizija Nikšić” i na web site opštine Nikšić  www.niksic.me

 

NAPOMENA: Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove (Skupština opštine Nikšić, II sprat, kancelarija broj 10) ili putem telefona 040/213-073.

 

P r e d s j e d n i k

Aleksandar Vujković,s.r.