JAVNA  RASPRAVA na temu formiranja otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“-Opštinski propisi br.29/05 i „Sl.list CG–Opštinski propisi br.39/14),
Služba glavnog gradskog arhitekte, o r g a n i z u j e:

 

JAVNU  RASPRAVU

 

Na temu:

Formiranja otvorene pijace-tržnice
na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“

 

  1. Pozivaju se za interesovani gradjani, predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i svi zainteresovani da uzmu učešće u razmatranju teme: „Formiranja otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, kvart iza Bolnice“.

 

  1. Javna rasprava će se održati u periodu od 30.08.2018. do 21.09.2018.godine.

 

  1. Javna tribina će se održati u petak, 21.09.2018.godine u zgradi  Skupštine opštine Nikšić, sala br. 1 sa početkom u 12,00 časova.

 

Sa idejnim rješenjem otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“ zainteresovani građani mogu se upoznati na 8. spratu zgrade Opštine Nikšić-kancelarija  br. 3 svakog radnog dana od 12-15 časova i na internet prezentaciji opštine Nikšić, www.niksic.me.

Predlozi, primjedbe sugestije i mišljenja mogu se saopštititi usmeno ili dati u pisanoj formi Službi glavnog gradskog arhitekte opštine Nikšić, kao i na e-mail adresi:
predsjednik@niksic.me.

 

                                                                                         GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA

                                                                                                    Nebojša Adžić dipl.ing.arh.