JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE  U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2020-2021

Post

Comments   |   Opština Nikšić

I Javnu raspravu povodom Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Nikšić za 2020-2021 sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

 

IIJavna rasprava će se održati od 12.11.2019.godine do 26.11.2019. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9) od 12 do 15 časova.

 

IIINacrt lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Nikšić za 2020-2021 će se objaviti na web sajtu Opštine Nikšić – www.niksic.me, i u pisanoj formi će se učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, ul. Njegoševa br. 18, zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9.

 

IVCentralna javna rasprava povodom Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Nikšić za 2020-2021 održaće se 22.11.2019. godine u 13 časova, u zgradi SO Nikšić, sala 1.

 

VProgram javne rasprave objaviće se na web sajtu Opštine Nikšić i preko Lokalnog javnog emitera – Radio televizije Nikšić.

 

VIPozivaju se zainteresovani građani, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, udruženja i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta plana.

 

VIIPrijedlozi, sugestije, komentari i mišljenja na tekst Nacrta plana mogu se dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, na adresu Njegoševa br. 18 Nikšić, neposredno preko Građanskog biroa ili u elektronskoj formi, na e-mail: kulsmsnk@gmail.com.

 

VIIINadležni Sekretarijat kao obrađivač razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

                                                                                                         

     

 

                                                                                                             S E K R E T A R

                                                                                                               Milan Korać, s.r.