Javna rasprava na temu Nacrt lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma/kinja i Egipćana/ki u opštini Nikšić za period 2018-2022

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

I  Javnu raspravu povodom Nacrta lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma/kinja i Egipćana/ki u opštini Nikšić za period 2018-2022 sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

II Javna rasprava će se održati od 31.10.2017.godine do 14.11.2017. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9) od 12 do 15 časova.

III Nacrt lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma/kinja i Egipćana/ki u opštini Nikšić za period 2018-2022 će se objaviti na web sajtu Opštine Nikšić – www.niksic.me, i u pisanoj formi će se učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, ul. Njegoševa br. 18, zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9.

IV Centralna javna rasprava povodom Nacrta lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma/kinja i Egipćana/ki u opštini Nikšić za period 2018-2022 održaće se 10.11.2017. godine u 12 časova, u zgradi SO Nikšić, sala 1.

V Program javne rasprave objaviće se na web sajtu Opštine Nikšić i preko Lokalnog javnog emitera – Radio televizije Nikšić.

VI Pozivaju se zainteresovani organi, organizacije, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta plana.

VII Prijedlozi, sugestije, komentari i mišljenja na tekst Nacrta plana mogu se dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, na adresu Njegoševa br. 18 Nikšić, neposredno preko Građanskog biroa ili u elektronskoj formi, na e-mail: kulsmsnk@gmail.com.

VIII Nadležni Sekretarijat kao obrađivač razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

                                                                                                         

     

                                                                                                              S E K R E T A R

                                                                                                                Milan Korać, s.r.

 

 

Prilog: Nacrt lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma/kinja i Egipćana/ki u opštini Nikšić za period 2018-2022