JAVNA RASPRAVA NA TEMU: ODLUKA O SUFINANSIRANJU ADAPTACIJE FASADA ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 27 tačka 10 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br.2/18 i 34/19 ) i Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list RCG”- opštinski propisi, br.39/14 ), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine organizuje

JAVNU RASPRAVU NA TEMU:
ODLUKA O SUFINANSIRANJU ADAPTACIJE FASADA ZGRADA NA TERITORIJI OPŠTINE NIKŠIĆ

Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i građani da uzmu učešće u razmatranju Odluke o sufinansiranju adaptacije fasada zgrada na teritoriji Opštine Nikšić.

Nacrt Odluke o sufinansiranju adaptacije fasada zgrada na teritoriji Opštine Nikšić je predmet javne rasprave u periodu od 20.11.2019. do 05.12.2019.godine .
Javna tribina će se održati 29.11.2019. godine u zgradi Opštine Nikšić, sala broj 1, sa početkom u 11 časova.

Sa tekstom nacrta Odluke o sufinansiranju adaptacije fasada zgrada na teritoriji Opštine Nikšić zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine svakog radnog dana od 10 do 13 časova i na web site Opštine Nikšić.

Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na Nacrt Odluke o sufinansiranju adaptacije fasada zgrada na teritoriji Opštine Nikšić mogu se saopštiti usmeno ili dati u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, kao i na adresu web site Opštine Nikšić- www.niksic.me.