JAVNA RASPRAVA O NACRTU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Skupština opštine Nikšić Zaključkom, broj 01-030-192 od 27.11.2018.godine, utvrdila je Nacrt poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić, koji je sačinila Komisija za izradu Nacrta poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić, broj 01-030-112 od 11.07.2018.godine i Nacrt poslovnika stavila na javnu raspravu.

 

Javna rasprava traje 15 dana, počev od 28.11.2018.godine i završava se 12.12.2018.godine.

  1. Nacrt poslovnika će se objaviti:

– na web stranici opštine Nikšić: www.niksic.me

– na oglasnoj tabli opštine Nikšić i

-dostaviti: odbornicima, odnosno opštinskim odborima političkih partija koje imaju odbornike u Skupštini opštine.

 

Ostali zainteresovani subjekti mogu preuzeti Nacrt poslovnika u Službi za skupštinske poslove, Građanskom birou opštine Nikšić ili na web site opštine Nikšić: www.niksic.me.

 

  1. Centralna javna rasprava će se održati 12.12./srijeda/ 2018.godine, sa početkom u 14.00 časova u zgradi opštine Nikšić u sali broj 1.

 

  1. Javnu raspravu će sprovesti Komisija za izradu Nacrta poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić i Služba za skupštinske poslove.

 

  1. Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti:

-u pisanoj formi na adresu: Skupština opštine Nikšić – Služba za skupštinske poslove, Komisiji za izgradu Nacrta poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa br. 18 ili elektronskim putem na e-mail: skupstinank@t-com.me ili

– neposredno Komisiji za izradu Nacrta poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 13.00 časova, u kancelariji broj 7 na
I spratu u zagradi Opštine, zaključno sa 12.12.2018.godine.

 

Program javne rasprave biće objavljen putem Lokalnog radio difuznog servisa RTNK ili na web sajtu opštine Nikšić: www.niksic.me.

 

Predsjednik

Radivoje – Lala Nikčević,s.r.