JAVNA RASPRAVA O NACRTU STATUTA OPŠTINE NIKŠIĆ

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Skupština opštine Nikšić Zaključkom, broj 01-030-98 od 11.07.2018. godine, utvrdila je Nacrt Statuta opštine Nikšić, koji je sačinila Komisija za izradu Nacrta Statuta opštine Nikšić, obrazovana Odlukom Skupštine opštine Nikšić, broj 01-030-73 od 27. aprila 2018. godine, i Nacrt Statuta stavila na javnu raspravu.

Javna rasprava traje 15 dana, počev od 16. jula i završava se 30. jula 2018. godine.

Centralna javna rasprava će se održati 30. jula /ponedjeljak/ 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova u zgradi Opštine Nikšić, sala broj 1.

Javnu raspravu će sprovesti Komisija za izradu Nacrta Statuta opštine Nikšić i Služba predsjednika.

Zainteresovani subjekti mogu preuzeti Nacrt Statuta na web sajtu Opštine Nikšić www.niksic.me, kao i u prostorijama Službe predsjednika i Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Nikšić.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti:

  • u pisanoj formi na adresu: Komisija za izradu Nacrta Statuta opštine Nikšić, ulica Njegoševa br. 18 ili na e-mail: predsjednik@niksic.me  zaključno sa 30.07.2018. godine ili
  • neposredno predati Komisiji za izradu Nacrta Statuta opštine Nikšić, svakog radnog dana u vremenu od 8-11h, u kancelariji broj 1 na III spratu zgrade Opštine Nikšić.

 

Program Javne rasprave biće objavljen putem lokalnog javnog emitera Radio i Televizije Nikšić i na web sajtu Opštine Nikšić www.niksic.me.

 

PREDSJEDNIK

KOMISIJE

                                                                                                                                   Veselinka Jauković, s.r.