Javna rasprava povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  

I Javnu raspravu povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

IIJavna rasprava će se održati od 22.11.2018.godine do 06.12.2018. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9) od 12 do 15 časova.

IIIPredlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu će se objaviti na web sajtu Opštine Nikšić – www.niksic.me, i u pisanoj formi će se učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, ul. Njegoševa br. 18, zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9.

IVCentralna rasprava povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu održaće se 05.12.2018. u 12časova, u zgradi SO Nikšić, sala 1.

VProgram javne rasprave objaviće se na web sajtu Opštine Nikšić i preko Lokalnog javnog emitera – Radio televizija Nikšić.

VIPozivaju se zainteresovani organi, organizacije, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu.

VIIPrijedlozi, sugestije, komentari i mišljenja na tekst Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu mogu se dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, na adresu Njegoševa br. 18 Nikšić, neposredno preko Građanskog biroa ili u elektronskoj formi, na e-mail: kulsmsnk@gmail.com.

VIIINadležni Sekretarijat kao obrađivač razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

                                                                                                         

     

                                                                                                             S E K R E T A R

                                                                                                               Milan Korać, s.r.

 

 

Prilog: Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu