JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

Post

Comments   |   Opština Nikšić

                                                    OPŠTINA  NIKŠIĆ

      SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o svojinsko- pravnim odnosima (“Sl. list RCG”, br. 19/09), člana 22 stav Zakona o održavanju stambenih zgrada (“Sl. list Crne Gore”, br. 41/16 i 84/18), člana 4 stav 2 i 3 Odluke o načinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja (“Službeni list Crne Gore – opstinski propisi”, br. 16/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine objavljuje

 

 

                                                  J A V N I  OG L A S

                        za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

 

Predmet Oglasa je izbor privremenog upravnika Stambene zgrade ” UL. ŠETALIŠTE ĆANO KOPRIVICA  S 72 ULAZ  B ” NIKŠIĆ, Ul. Šetalište Ćano Koprivica  S 72 Ulaz  B Nikšić (u daljem tekstu Stambene zgrade).

Na oglas za izbor privremenog upravnika   Stambene zgrade mogu se prijaviti fizička ili pravna lice registrovana za poslove upravljanja stambenom zgradom koja ispunjavaju sledeće uslove u pogledu stručne spreme i kadrovske osposobljenosti:

–  za fizicko lice, da posjeduje visoku ili višu školsku spremu.

– za pravno lice, da ima najmanje jedno zaposleno lice sa visokom ili višom školskom spremom.

Uz  prijavu je potrebno  podnijeti dokumentaciju  o ispunjavanju uslova oglasa i Program rada privremenog upravnika Stambene zgrade.

Postupak izbora privremenog upravnika sprovodi Komisija za izbor privremenog upravnika  (u daljem tekstu Komisija).

Neblagovremene, nepotpune i prijave uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi  Komisija neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu “Pobjeda”.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Oglasa sa naznakom: “ZA OGLAS- Izbor privremenog upravnika Stambene zgrade “UL. ŠETALIŠTE ĆANO KOPRIVICA S 72 ULAZ B” NIKŠIĆ  se podnose na adresu: Opština Nikšić Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine- Komisiji za izbor privremenog upravnika, Ul. Njegoševa 18, 81400 Nikšić.

Dokumenta-  dokazi o ispunjavanju uslova Oglasa  se dostavljaju u fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa.

 

Prijave na Oglas treba  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom    NE OTVARATI !

Komisiji je dužna da u roku od 8 dana od dana zaključenja oglasa sačini i na Oglasnu tablu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine objavi Listu prvenstva podnosilaca prijava na oglas.

Na objavljenu  Listu prvenstva podnosioci prijave imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave Liste prvenstva.

Privremeni upravnik se imenuje, na predlog Komisije, na određeno vrijeme do izbora upravnika stambene zgrade.

Troškove postupka  izbora privremenog upravnika (troškovi objavljivanja oglasa i rada Komisije) obezbjeđuju se, na teret sredstava za redovno održavanje stambene zgrade, nakon konstituisanja organa upravljanja stambenom zgradom .

 

                        Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine