JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

Post

Comments   |   Opština Nikšić

OPŠTINA  NIKŠIĆ

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o svojinsko- pravnim odnosima (“Sl. list RCG”, br. 19/09), člana 22 stav Zakonaoodržavanjustambenihzgrada(“Sl. list Crne Gore”, br.41/16 i 84/18), člana 4 stav 2 i 3 Odluke onačinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja(“Službeni list Crne Gore – opstinski propisi”, br. 16/18),Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine objavljuje

 

 

J A V N I OG L A S

za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

 

Predmet Oglasa je izbor privremenog upravnika Stambene zgrade “UL. BAJA PIVLJANINA S- 84 ULAZ II I IV “NIKŠIĆ,Ul. Ul. Baja Pivljanina S- 84 Ulaz  II I IV Nikšić (u daljem tekstu Stambene zgrade).

Na oglasza izbor privremenog upravnika   Stambene zgrademogu se prijaviti fizička ili pravna lice registrovana za poslove upravljanja stambenom zgradom koja ispunjavaju sledeće uslove u pogledu stručne spreme i kadrovske osposobljenosti:

–  za fizicko lice, da posjeduje visoku ili višu školsku spremu.

– za pravno lice, da ima najmanje jedno zaposleno lice sa visokom ili višom školskom spremom.

Uz  prijavu je potrebno  podnijeti dokumentaciju  o ispunjavanjuuslova oglasa i Program rada privremenog upravnika Stambene zgrade.

Postupak izbora privremenog upravnika sprovodi Komisija za izbor privremenog upravnika  (u daljem tekstu Komisija).

Neblagovremene, nepotpune i prijave uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi  Komisija neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanjaoglasau dnevnom listu “Pobjeda”.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Oglasasa naznakom: “ZA OGLAS-Izbor privremenog upravnika Stambene zgrade “UL. BAJA PIVLJANINA S- 84 ULAZ II I IV “NIKŠIĆsepodnosenaadresu: Opština Nikšić Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine-Komisiji za izbor privremenog upravnika, Ul. Njegoševa18, 81400 Nikšić.

Dokumenta-  dokazioispunjavanjuuslovaOglasa sedostavljajuufotokopijiovjerenojkodnadležnogorgana.

Prijave na Oglastreba  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom    NE OTVARATI !

Komisiji je dužna da u roku od 8 dana od dana zaključenja oglasa sačini i na Oglasnu tablu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine objavi Listu prvenstvapodnosilacaprijavanaoglas.

Na objavljenu  Listu prvenstvapodnosioci prijave imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave Liste prvenstva.

Privremeni upravnik se imenuje,na predlog Komisije,na određeno vrijeme do izbora upravnika stambene zgrade.

Troškove postupka  izbora privremenog upravnika (troškovi objavljivanjaoglasa i rada Komisije)obezbjeđuju se, na teret sredstava za redovno održavanje stambene zgrade,nakon konstituisanja organa upravljanja stambenom zgradom.

 

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 

 

Broj: 07-371-162/2

Nikšić, 16.12. 2019. godine