JAVNI POZIV – Dodjela termina za sportske organizacije

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Pozivaju se sportske organizacije sa teritorije opštine Nikšić, a koje su registrovane u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18) da dostave zahtjeve za dodjelu termina radi održavanja trenažnog procesa.

Zahtjeve dostavljati na adresu Opština Nikšić – Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, sa naznakom „Dodjela termina za sportske organizacije“. Uz zahtjev dostaviti rješenje o registraciji i rezultate u pet prethodnih takmičarskih sezona.

Termini za sportske organizacije biće dodijeljeni u skladu sa bližim kriterijumima, propisanim Odlukom o finansiranju sporta Opštine Nikšić.

Javni poziv za dodjelu termina sportskim organizacijama otvoren je 15 dana od dana objavljivanja.

Ovaj javni poziv biće objavljen na web site-u Opštine Nikšić i putem Lokalnog javnog emitera „Radio –televizija” Nikšić.

Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (zgrada JKP, ul. Dragice Pravice), Sektor za sport, ili na br. telefona 040/243-951.

 

 

                                                                                                   Sekretar

                                                                                                    Milan Korać, s.r.