JAVNI POZIV licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na  osnovu  člana 90 Zakona o lokalnoj samoupravi (»Službeni list RCG«, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i »Službeni list CG«, br. 88/09, 3/10 i 38/12), člana 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list CG«, br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 6 Pravilnika o kriterijumima i načinu sačinjavanja Liste članova disciplinske komisije (»Službeni list CG«, broj 62/12), Sekretarijat za lokalnu samoupravu, objavljuje

JAVNI POZIV

licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka

 

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u članu 87 propisano je da organ za upravljanje kadrovima utvrđuje Listu članova disciplinske komisije za svaku kalendarsku godinu. Navedenim članom predviđeno je da, članove disciplinske komisije čine predstavnici državnih organa, predstavnici reprezentativnog sindikata i lica sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka. Lista članova disciplinske komisije utvrđuje se na osnovu inicijalnih predloga starješina državnih organa, odnosno reprezentativnog sindikata, a izbor lica sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka vrši se na osnovu javnog poziva.

Shodno Pravilniku o kriterijumima i načinu sačinjavanja Liste članova disciplinske komisije, koje je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova, kandidat za listu članova disciplinske komisije može biti lice koje:

– ima iskustvo u radu disciplinskih komisija ili posjeduje znanja iz oblasti službeničkih, odnosno radnih odnosa;

– ima najmanje 5 godina radnog iskustva;

– nije disciplinski kažnjavano i protiv koga se ne vodi disciplinski postupak;

– nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Javni poziv biće objavljen na oglasnoj tabli Opštine Nikšić i na sajtu Opštine Nikšić.

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je do 15.01.2018 godine i dostavljaju se preko Građanskog biroa za Sekretarijat za lokalnu samoupravu. Obrazac za prijavu (Obrazac br. 2) nalazi se na sajtu Opštine Nikšić – Sekretarijat za lokalnu samoupravu.

Napominjemo, da će sve nepotpune prijave biti odbačene.

Kontakt osoba: Kilibarda Maja – tel. 040/213-074.

  S E K R E T A R

                                                                                               Lazar Mijanović, s.r.