JAVNI POZIV privrednim društvima i preduzetnicima, kao ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za člana Savjeta Radio-televizije Nikšić

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 29 stav 2 i člana 30 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Nikšić” (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 21/11 i 26/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić,  u postupku predlaganja kandidata za članove Savjeta Radio – televizije Nikšić, upućuje  p o n o v n i

 

J A V N I    P O Z I V

privrednim društvima i preduzetnicima, kao ovlašćenim predlagačima za

predlaganje kandidata za  člana Savjeta Radio-televizije Nikšić

 

 1. Kandidata za imenovanje člana Savjeta predlažu subjekti sa sjedištem u Nikšiću.
 2. Predloženi kandidat za člana Savjeta mora biti iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radio-televizije Nikšić, koji ima visoku stručnu spremu, koji je crnogorski državljanin i koji ima prebivalište u Crnoj Gori.
 3. Članovi Savjeta ne mogu biti, saglasno članu 27 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Nikšić”:
 • poslanici i odbornici;
 • zaposleni u Radio-televiziji Nikšić;
 • lica koja bira, imenuje ili postavlja predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;
 • izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave;
 • funkcioneri političkih partija (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, članovi opštinskih odbora i opštinskih izvršnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);
 • lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i sl., imaju interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa;
 • lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službene dužnosti,  korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ih čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude;
 • lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tački 1 do 6 ili se sa njima nalaze u srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po tazbini.
 1.   Predlog za imenovanje kandidata za člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.
 2. Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja.
 3. Ovlašćeni predlagač dužan je da uz predlog kandidata za člana Savjeta dostavi:
 4. dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 5. dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;
 6. izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 27

Odluke za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

 1.   Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača.
 2. Ovlašćeni predlagači, u okviru jedne kategorije predlagača, mogu zajedno ili odvojeno predložiti kandidata za člana Savjeta.
 3. Za pravna lica kao ovlašćene predlagače, nadležni organi upravljanja predlažu kandidata za člana Savjeta.
 4. Isto lice može biti imenovano za člana Savjeta najviše dva puta uzastopno.
 5. Predlog kandidata za člana Savjeta, sa potrebnom dokumentacijom, ovlašćeni predlagač, dostavlja Skupštini opštine Nikšić – Odboru za izbor i imenovanja, na adresu Njegoševa 18, u roku od 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom štampanom mediju.
 6. Ovaj javni poziv objaviće se na web site opštine Nikšić www.niksic.me, u dnevnom listu “Pobjeda” i Lokalnom javnom emiteru Radio-televizija Nikšić.
 7. Obrazac predloga za imenovanje kandidata za člana Savjeta objavljen je na web site opštine Nikšić: www.niksic.me.

Napomena: Informacije, po ovom javnom pozivu, možete dobiti u Službi za skupštinske poslove, na kontakt telefon 040/213-073.

 

P r e d s j e d n i k

Aleksandar Vujković ,s.r.