JAVNI POZIV ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Post

Comments Off on JAVNI POZIV ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA   |   Opština Nikšić

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić

objavljuje

 

JAVNI POZIV

ROMSKIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDLAGANJE DVA KANDIDATA/TKINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU TEKSTA NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I EGIPĆANA U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA PERIOD 2018-2022.GODINE

 

 

Pravo predlaganja kandidata/tkinje za člana/icu Radne grupe imaju isključivo romske nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, čije je područje djelovanja vezano za inkluziju Roma i Egipćana u svim društvenim oblastima.

 

Nevladina organizacija može predložiti jednog/ u kandidata/tkinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:
– je upisana u registar nevladinih organizacija najmanje godinu dana prije objave ovog poziva;
– u aktu o osnivanju i statutu ima definisane ciljeve i djelatnosti  koje su u vezi sa ovim pozivom.

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/tkinje za člana/icu Radne grupe, dostavi:
– kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
– kopije akta o osnivanju i statuta.
Za kandidata/tkinju za člana/icu Radne grupe potrebno je dostaviti:

  • CV kandidata/kinje, sa kratkim prikazom dosadašnjeg iskustva u strateškom planiranju, učešću u realizaciji projekata, radom sa statističkim podacima;
  • izjavu kandidata/kinje da prihvata članstvo u Radnoj grupi.

Rok za dostavljanje predloga za člana/icu Radne grupe je 7 dana od dana objave ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije na Građanski biro Opštine Nikšić, sa naznakom Prijava na javni poziv Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje će, u skladu sa gore navedenim kriterijumima, u roku od 3 dana donijeti odluku o imenovanju dva člana/ice ispred dvije romske nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Nikšić.

 

Comments

comments