Javni poziv za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo Opštine Nikšić

Post

Comments Off on Javni poziv za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić ,  na osnovu člana 29 stav 1 i 2, člana 30 stav 2 i  člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2. Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo opštine Nikšić (»Sl. list CG« – opštinski propisi br. 20/14 i 22/16), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem prostora u ulici Narodnih heroja br 8 u  Nikšiću (»Sl. list CG« – opštinski propisi broj 51/16) i člana 4 Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo opštine Nikšić (»Sl. list CG« – opštinski propisi broj 36/09, 24/10 i31/13), o b j a v lj u je

 

J A V N I    P O Z I V

za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih  prostora vlasništvo Opštine Nikšić

 

 

I          Predmet javnog nadmetanja su:

  1. poslovni prostor, površine 119 m2, poseban dio 28;
  2. poslovni prostor površine 105 m2, poseban dio 56;

oba u naselju Grudska mahala, na katastarskoj parceli broj 4819, na prizemlju,u objektu broj 1 (Zgrada prosvjete), upisani u »V« listu lista nepokretnosti broj 3658 KO Nikšić u Nikšiću ;

  1. poslovni prostori u prizemlju, ukupne površine 144,00 m2, u ulici Narodnih heroja br 8, na katastarskoj parceli broj 1412/2, upisani u »V« listu lista nepokretnosti broj 2774 KO Nikšić za potrebe obavljanja ugostiteljske i drugih uslužnih djelatnosti;
  2. poslovni prostor površine 175m2, poseban dio 7, na Bulevaru Vuka Mićunovića, na katastarskoj parceli broj 4007, na prizemlju,u objektu broj 7 (Zgrada Radničkog univerziteta), upisani u listu nepokretnosti broj 2949 KO Nikšić u Nikšiću.

Početni iznos zakupnine za poslovne prostore  iz tačke 1 i 2  iznosi 4,50 EUR po m2, odnosno za poslovni prostor pod tačkom 1 – 535,50 EUR mjesečno, a za poslovni prostor pod tačkom 2 – 472,50 EUR mjesečno.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz tačke 3 iznosi 5,00 EUR po m2, odnosno 720,00 EUR mjesečno.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz tačke 4 iznosi 3,19 EUR po m2, odnosno 558,25 EUR mjesečno.

II         Poslovni prostori  koji su predmet javnog nadmetanja daju se u zakup u viđenom stanju, na period do 5 (pet) godina uz mogućnost produženja nakon isteka roka na koji je ugovoren zakup.

Dužina zakupa i sva prava i obaveze iz zakupnog odnosa utvrdit će se ugovorom o zakupu.

III       Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata  Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica.

IV        Učesnici javnog nadmetanja su dužni da u postupku javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 500,00EUR  gotovinski na blagajnu Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Opštine Nikšić  sa naznakom » učešće na javnom nadmetanju« i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

V         Prijave po Javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu, najkasnije do dana 03.02.2017 godine do 9 časova isključivo na arhivi opštine Nikšić – Građanski biro, sa obaveznom naznakom »Prijava po javnom pozivu za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora– ne otvaraj« kao i naznakom poslovnog prostora za koji se  dostavlja prijava.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Učesniku javnog  nadmetanja koji ne uspije u postupku, vratiće se uplaćeni depozit u  roku od 3 dana nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

Učesniku javnog  nadmetanja, sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos depozita uračunat će se u cijenu zakupa poslovnog prostora.

Učesnik javnog nadmetanja, sa najpovoljnijom ponudom, koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

VI        Zakup će dobiti učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najveći iznos zakupnine za poslovni prostor koji je predmet javnog nadmetanja.

Učesnik javnog nadmetanja koji ostvari pravo na zakup poslovnog prostora nema pravo da poslovni prostor izdaje u podzakup, niti da izvodi bilo kakve radove na poslovnom prostoru bez posebne saglasnosti vlasnika. Radovi na poslovnim prostorima koji omogućavaju njegovu redovnu upotrebu, a obaveza su vlasnika stvari, mogu se vršiti samo na osnovu predmjera i predračuna koji odobri nadležni organ opštine  Nikšić.

Troškovi na ime naknada za utrošenu vodu, struju, komunalne, PTT usluge, poreze, doprinose, takse i ostale obaveze tekućeg i redovnog održavanja, padaju na teret zakupca za vrijeme trajanja zakupnog odnosa.

VII      Najpovoljniji ponuđač dužan je da uplati ponuđeni iznos zakupnine u roku od 5 dana od dana dobijanja Obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača,u protivnom, smatraće se da je odustao od zakupa poslovnog prostora, uz gubitak prava na povraćaj uplaćenog depozita.

 VIII   Javno nadmetanje za poslovne prostore koji su predmet ovog javnog poziva održaće se dana 03.02.2017g., sa početkom u 10 časova u prostorijama opštine Nikšić, (prizemlje), sala broj 1.

Obavještenje o najpovoljnijem zakupcu dostaviće se učesnicima postupka u roku od 5 dana od dana provedenog postupka.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti razgledanje poslovnih prostora koji su predmet javnog poziva, svakog radnog dana počev od 19.01.2017.godine do 02.02.2017.godine u periodu od 9,00 do 15,00 časova.

Kontakt osoba-Čolović Boško –telefon 067 176 938

X    Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 040 243 – 732  ili neposredno u prostorijama Direkcije za imovinu – Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, ulica  Dragice Pravice bb. Nikšić.

Kontakt osoba-Radosav Urošević –telefon 069 386 387

 

 

                                                                                        O P Š T I N A  N I K Š I Ć

                                                            DIREKCIJA ZA IMOVINU

                                                                             

Comments

comments