JAVNI POZIV za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnog prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

 

I Zakupodavac – Opština Nikšić

     

II Predmet zakupa je poslovni prostor ukupne površine 1.572,0 m2, u objektu broj 1- objekat Doma revolucije u ulici Nika Miljanića, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1055, upisan u listu nepokretnosti broj 787 KO Nikšić, kao svojina Opštine Nikšić, a koji se sastoji od:

– poslovnog prostora u suterenu, PD2, površine 153m2,

– poslovnog prostora na prizemlju, PD3, površine 977m2 i

– poslovnog prostora na prvom spratu, PD4, površine 442m2.

 

III Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz tačke II ovog javnog poziva iznosi  0,92 eura/m2, odnosno ukupno 1.446,24 eura mjesečno, u  skladu sa procjenom Komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti Uprave za nekretnine Crne Gore – PJ Nikšić broj 443-103-1039/18/1 od 17.09.2018. godine.  

 

IV Poslovni prostor iz tačke II ovog javnog poziva daje se u zakup u viđenom stanju, na period od 30 (trideset) godina, računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem.

Budući zakupac je obavezan da na poslovnom prostoru koji je predmet zakupa organizuje i izvede sve neophodne radove, u cilju stavljanja u funkciju ovog poslovnog prostora, u skladu sa Idejnim projektom na koji je dao saglasnost organ lokalne uprave nadležan za poslove glavnog gradskog arhitekte.

Idejni projekat sa predmjerom i predračunom radova  koji su procijenjeni na iznos od 505.432,06 €, je sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

V Poslovni prostor iz tačke II ovog javnog poziva daje se u zakup za obavljanje djelatnosti fitnes centra i sa njima povezanih uslužnih i ugostiteljskih djelatnosti.

Sva prava i obaveze iz zakupnog odnosa utvrdiće se ugovorom o zakupu.

 

VI Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju domaća pravna lica.

Učesnici javnog nadmetanja dostavljaju prijavu za učešće na javnom pozivu uz koju dostavljaju:

– naziv i sjedište pravnog lica, rješenje o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, odnosno izvod iz navedenog registra sa spiskom ovlašćenih lica ponuđača;

– kontakt telefon podnosioca prijave i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, ako podnosilac neće biti prisutan na javnom nadmetanju;

– potvrdu o uplati depozita u visini od 6 mjesečnih zakupnina,  odnosno u iznosu od 8.677,44 €, koji se uplaćuje  na žiro račun Budžeta opštine Nikšić broj 535-1140-54, koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore – AD Podgorica;

– ovjeren bilans stanja i bilans uspjeha iz kojeg proizilazi da je učesnik javnog nadmetanja u poslednje dvije godine ostvario pozitivne finansijske rezultate poslovanja;

– bankarsku garanciju bez prigovora naplativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora o zakupu, u visini od 2% početne cijene zakupnine za period trajanja zakupa od trideset godina;

– bankarsku garanciju bez prigovora naplativu na prvi poziv za dobro izvođenje radova u iznosu od 5% od vrijednosti radova predviđenih predmjerom i predračunom.

Prijave za javno nadmetanje podnose se Opštini Nikšić, u zapečaćenoj koverti, označenoj kao broj 1, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno najkasnije do 5.10.2018.godine, do 12 časova, isključivo na arhivi Opštine Nikšić – Građanski biro,  sa naznakom  „Učešće na javnom pozivu  za davanje u zakup poslovnog prostora u objektu Doma revolucije“.

Zapečećena koverta označena kao broj 1,  mora da sadrži zatvorenu kovertu označenu kao broj 2, u kojoj će učesnik dostaviti prijavu sa naznakom „Prijava ne otvaraj“ i  zatvorenu kovertu označenu kao broj 3, u kojoj će učesnik dostaviti prateću dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije u postupku, uplaćeni iznos depozita će se povratiti u roku od 7 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Učesniku javnog nadmetanja, sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos depozita će se uračunati u zakupninu.

 

VII Postupak javnog nadmetanja smatrat će se uspjelim i u slučaju  kada je podnesena jedna ispravna prijava a podnosilac prijave se registruje i prisustvuje javnom nadmetanju u kom slučaju se lice koje je steklo status učesnika na javnom nadmetanju proglašava zakupcem , a početna cijena je zakupna cijena.

Ako učesnik odbije da prihvati zakupnu cijenu gubi pravo na povraćaj depozita.

 

VIII Poslovni prostor iz tačke II ovog javnog poziva dobiće u zakup učesnik javnog nadmetanja  koji ponudi najveći iznos zakupnine.

Učesnik javnog nadmetanja koji dobije u zakup poslovni prostor iz tačke II ovog javnog poziva, dužan je da na istom izvede sve radove bliže određene Idejnim projektom i predmjerom i predračunom radova ( koji su procijenjeni na iznos od 505.432,06 eura) i privede ga namjeni, u roku od jedne godine od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Ukoliko zakupac ne postupi na način i u roku iz prethodnog stava, Opština Nikšić zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i naknade štete za neizvršenje Ugovora.

 

IX Zakupac nema pravo da mu se sredstva koja uloži u u izgradnju zakupljenog poslovnog prostora, uračunaju na ime plaćanja zakupnine predmetnog poslovnog prostora.

Zakupac koji odustane od zakupa, bez krivice zakupodavca, nema pravo na povraćaj sredstava koja uloži u izgradnju zakupljenog poslovnog prostora.

Ostali radovi koji nijesu predviđeni predmjerom i predračunom mogu se vršiti samo ukoliko ih odobri nadležni organ Opštine  Nikšić, s tim da se vrijednost istih ne uračunava u zakupninu.

Troškovi na ime naknada za utrošenu vodu, struju, komunalne, PTT usluge, poreze, doprinose, takse i ostale obaveze padaju na teret zakupca za vrijeme trajanja zakupnog odnosa.

 

X Učesnik javnog nadmetanja koji dobije u zakup poslovni prostor iz tačke II ovog javnog poziva, dužan je uplatiti 12 (dvanaest) mjesečnih zakupnina, koje ukupno iznose 17.354,88 €, u koje se uračunava uplaćeni depozit, u roku od 5 dana od dana dobijanja Obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.  U protivnom, smatraće se da je odustao od zakupa poslovnog prostora iz tačke II ovog javnog poziva, uz gubitak prava na povraćaj uplaćenog depozita.

 

 XI Javno nadmetanje za poslovni prostor iz tačke II ovog javnog poziva održaće se dana 8.10.2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Opštine Nikšić, I sprat, sala broj 3.

Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Učesnici javnog nadmetanja imaju pravo prigovora na odluku Komisije u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima javnog nadmetanja.

Zainteresovani učesnici mogu izvršiti razgledanje poslovnog prostora iz tačke II ovog javnog poziva, svakog radnog dana od 20.09.2018.godine do 5.10.2018.godine, u periodu od 10 do 12 časova.

Kontakt osoba-Nebojša Adzić-telefon 067 308 478.

Zainteresovani učesnici mogu dobiti na uvid Idejni projekat sa predmjerom i predračunom radova i izvršiti njegovo kopiranje u prostorijama Službe glavnog gradskog arhitekte, koje se nalaze u Opštini Nikšić, 8 sprat, kancelarija broj 3, svakog radnog dana  od 20.09.2018.godine do 5.10.2018.godine, u periodu od 10 do 12 časova.

 

XII Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti neposredno u prostorijama Opštine Nikšić-Direkcije za imovinu, ulica  Dragice Pravice bb- Nikšić.

Kontakt osoba-Radmila Kapor-telefon 067 536-011.

 

 

OPŠTINA NIKŠIĆ

KOMISIJA