Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“, br. 21/09 i 40/11), člana 29 stav  2, člana 30 stav 2 i  člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 3 Ugovora o davanju na upravljenje i korišćenje Mjesnoj zajednici Mrkosnica objekat doma mjesne zajednice broj 02-031-276 od 10.02.2011.godine i Odluke Savjeta mjesne zajednice Mrkosnica  broj 12/17 od 27.11.2017.godine, Savjet mjesne zajednice Mrkošnica,              o b j a v lj u je

 

J A V N I    P O Z I V

za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih  prostora

 

I          Predmet javnog nadmetanja su:

  1. poslovni prostor, u prizemlji objekta broj 1,poseban dio 1, u površini od 102 m2;
  2. poslovni prostor, u prizemlji objekta broj 1,poseban dio 3, površine 60 m2

na katastarskoj parceli broj 4350/1, upisani u »V« listu lista nepokretnosti broj 2959 KO Nikšić kao svojina Države Crne Gore sa pravom raspolaganja opštine Nikšić.

Poslovni prostor pod tačkom 1 izdaje se za obavljanje sportsko rekreativnih sadržaja djece školskog i predškolskog uzrasta, uključujući i rad sa djecom sa posebnim potrebama, dok se poslovni prostor pod tačkom 2 izdaje se za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor pod tačkom 1 iznosi 2,45 € po m2 mjesečno, odnosno ukupno – 250,00 EUR mjesečno, a za poslovni prostor pod tačkom 2 iznosi 5,00 € po m2 mjesečno, odnosno ukupno – 300,00 EUR mjesečno.

II         Poslovni prostori  koji su predmet javnog nadmetanja daju se u zakup u viđenom stanju, na period do 5 (pet) godina uz mogućnost produženja nakon isteka roka na koji je ugovoren zakup.

Dužina zakupa i sva prava i obaveze iz zakupnog odnosa utvrdit će se ugovorom o zakupu.

III       Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata  Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica.

IV        Učesnici javnog nadmetanja su dužni da u postupku javnog nadmetanja na ime depozita uplate početni iznos dvije mjesečne zakupnine, odnosno za poslovni prostor pod tačkom 1-500,00 EUR i za poslovni prostor pod tačkom 2-600 EUR.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da u postupku javnog nadmetanja uplate depozit na žiro račun broj MZ Mrkošnica 540-7590-73, koji se vodi kod Erste banke, sa naznakom » učešće na javnom nadmetanju« i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

V         Prijave po Javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu, najkasnije do dana 21.12.2017. godine do 9 časova isključivo u kancelariji Mjesne zajednice Mrkošnica, sa obaveznom naznakom »Prijava po javnom pozivu za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora– ne otvaraj« kao i naznakom poslovnog prostora za koji se  dostavlja prijava.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Učesniku javnog  nadmetanja koji ne uspije u postupku, vratiće se uplaćeni depozit u  roku od 3 dana nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

Učesnik javnog nadmetanja, sa najpovoljnijom ponudom, koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

VI        Zakup će dobiti učesnik javnog nadmetanja koji ponudi najveći iznos zakupnine za poslovni prostor koji je predmet javnog nadmetanja.

Prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora najpovoljniji ponuđač dužan je da uplati iznos od 6 ( šest) ponuđenih mjesečnih zakupnina. Uplaćeni iznos depozita uračunaće se u ukupan iznos zakupnine.

Učesnik javnog nadmetanja koji ostvari pravo na zakup poslovnog prostora nema pravo da poslovni prostor izdaje u podzakup, niti da izvodi bilo kakve radove na poslovnom prostoru bez posebne saglasnosti vlasnika. Radovi na poslovnim prostorima koji omogućavaju njegovu redovnu upotrebu, a obaveza su vlasnika stvari, mogu se vršiti samo na osnovu predmjera i predračuna koji odobri nadležni organ opštine  Nikšić.

Troškovi na ime naknada za utrošenu vodu, struju, komunalne, PTT usluge, poreze, doprinose, takse i ostale obaveze tekućeg i redovnog održavanja, padaju na teret zakupca za vrijeme trajanja zakupnog odnosa.

VII   Javno nadmetanje za poslovne prostore koji su predmet ovog javnog poziva održaće se dana 21.12.2017.g., sa početkom u 10 časova u kancelariji Mjesne zajednice Mrkošnica.

Obavještenje o najpovoljnijem zakupcu dostaviće se učesnicima postupka u roku od 5 dana od dana provedenog postupka.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti razgledanje poslovnih prostora koji su predmet javnog poziva, svakog radnog dana počev od 14.12.2017.godine do 20.12.2017.godine u periodu od 12,00 do 14,00 časova.

IX    Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u kancelariji Mjesne zajednice Mrkošnica.

 

Kontakt osoba –    Tanja Brkuljan –telefon 067 388-400

Jovan Pejović – telefon 067 623-132

 

 

                                                                                MJESNA ZAJEDNICA MRKOŠNICA