Javni poziv za javno nadmetanje za prenos prava svojine na građevinsko zemljište

Post

Comments Off on Javni poziv za javno nadmetanje za prenos prava svojine na građevinsko zemljište   |   Opština Nikšić

J A V N I    P O Z I V

 

za  javno nadmetanje za  prenos  prava  svojine  na građevinsko   zemljište

 

 

I Predmet javnog nadmetanja je:

            Građevinsko zemlište namijenjeno za izgradnju poslovnog objekta u osnovi površine 640,00m2, spratnosti Vp+2+Pk u skladu sa Odlukom o Detaljnom urbanističkom planu Staro pazarište (” Sl. list CG-opštinski propisi” br. 23/11) i to:

urbanistička parcela UP10, ukupne površine 800 m2, koja odgovara katastarskoj  parceli  broj 1553/3  upisana u listu nepokretnosti broj 787 KO Nikšić kao svojina Države Crne Gore sa pravom raspolaganja opštine Nikšić.

            Početni iznos naknade za zemljište je 167,00  €/m2.

            Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za planirani objekat iznosi 135,00 € po 1m2 poslovnog  prostora, a površina  budućeg objekta za koje je Investitor dužan platiti naknadu  će se utvrditi  na osnovu revidovanog idejnog odnosno glavnog projekta, u postupku pribavljanja građevinske dozvole.

            Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta utvrđena je Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (»Sl. list Crne Gore« – opštinski propisi br.12/15) u odnosu na postojeći stepen opremljenosti građevinskog zemljišta.

II Opšti uslovi

            Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica

            Prijave za Javno nadmetanje podnose se u zapečaćenoj koverti Direkciji za imovinu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva odnosno najkasnije do 14.06.2017.godine do 9 časova isključivo na arhivi opštine Nikšić – Građanski biro, sa naznakom »Prijava po javnom pozivu za javno nadmetanje za prenos prava svojine na građevinsko zemljište  – ne otvaraj«.

            Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uz prijavu dostave lične podatke, za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja i matični broj), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrdu o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača, za strana lica.

            Svi učesnici javnog nadmetanja uz prijavu dužni su da dostave  dokaz o solventnosti.

            Učesnici javnog nadmetanja su dužni da u postupku javnog nadmetanja uplate iznos depozita u iznosu od 13.360,00 EUR gotovinski na blagajnu Sekretarijata za finansije razvoj i preduzetništvo opštine Nikšić ili na žiro račun Budžeta opštine Nikšić broj 535-1140-54 kod Prve Banke Crne Gore sa naznakom »učešće na javnom nadmetanju« i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

            Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

            Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije u postupku, uplaćen iznos depozita će se povratiti u roku od 3 dana od dana sprovedenog postupka.

            Učesniku javnog nadmetanja, sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos depozita će se uračunati u cijenu zemljišta.

            Postupak javnog nadmetanje smatrat će se uspijelim i u slučaju  kada je podnesena jedna ispravna prijava a podnosilac prijave se registruje i prisustvuje javnom nadmetanju u kom slučaju se lice koje je steklo status učesnika na javnom nadmetanju proglašava kupcem , a početna cijena može biti prodajna cijena, s tim ako učesnik odbije da prihvati prodajnu cijenu gubi pravo na povraćaj depozita.

IV        Posebni uslovi

Kupac je dužan da  u roku od 90 dana od dana zaključenja  Ugovora o kupoprodaji odnosno uvođenja u posjed, kao budući Investitor pribavi građevinsku dozvolu za predmetni objekat i da prostor privede namjeni utvrđenoj planskim dokumentom u roku od tri godine od dana dobijanja građevinske dozvole.

Ukoliko kupac, kao budući Investitor planiranog objekta ne postupi u rokovima iz predhodnog stava opština Nikšić zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i naknade štete za neizvršavanje istog.

Kupac je obavezan da  o svom trošku izvede radove na priključivanju objekta na komunalne instalacije u svemu prema uslovima za priključivanje i saglasnostima datim od nadležnih javnih preduzeća.

            Kupac je obavezan da o svom trošku izvede radove na spoljnjem uređenju urbanističke parcele, u svemu prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji i saglasnostima datim od strane nadležnih organa i preduzeća.

            Kupac je obavezan da ukoliko se elektroenergeskim uslovima predviđa  poseban izvor elektro napajanja, o svom trošku izgradi trafostanicu, obezbijedi ili izgradi prostor za trafostanicu, izvrši njenu nabavku i montažu sa poljem za javnu rasvjetu.

V Način i uslovi plaćanja

            Lice kome se zemljište prenosi je obavezno da plati naknadu za zemljište, odnosno da zaključi ugovor sa opštinom Nikšić, u roku od 5  dana od dana dostavljanja Obavještenja  o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku javnog nadmetanja. Ukoliko tako ne postupi isto lice gubi sva prava na zemljištu koja je eventualno stekao bez prava na naknadu troškova koje je imao u postupku prenosa prava  svojine na zemljištu.

            Naknada za zemljište plaća se u cjelosti prije zaključenja ugovora o kupoprodaji.

            Prava i obaveze za prenos prava svojine na građevinsko zemljište regulisaće se posebnim ugovorom zaključenim između najpovoljnijeg ponuđača i predsjednika opštine Nikšić.

            Porez na promet nepokretnosti-zemljišta plaća kupac.

VI  Sprovođenje postupka

      Javno nadmetanje za zemljište koje je predmet prodaje održaće se dana 14.06.2017.godine sa početkom u 10  časova u prostorijama opštine Nikšić, (I sprat), sala broj 3.

               Ponuđač koji ponudi najveći iznos naknade za zemljište potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu.

            Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču  dostaviće se učesnicima postupka u roku od 8 dana od dana sprovođenja postupka.

            Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefone 083 243 – 732  ili neposredno u prostorijama Direkcije za imovinu – Sektor za imovinsko-pravne,normativne i opšte poslove , ul- Dragice Pravice bb.

                                                                                        O P Š T I N A  N I K Š I Ć    

                                                            DIREKCIJA ZA IMOVINU   

Comments

comments