JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 23 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere (“Službeni listCG-Opštinskipropisi”, br. 17/10 i 39/14), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, upućuje

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za  člana

Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija

 

 

  1. Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:

– radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini;

– ima prebivalište na teritoriji Opštine.

Za člana Etičke komisije lice može biti birano najviše dva puta uzastopno.

 

  1. Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

– izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa;

– funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi  predsjedništva,

njihovi zamjenici, članovi izvršnih, glavnih odbora i opštinskih odbora,  kao i drugi

partijski funkcioneri);

– pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj

komisiji.

 

  1. Pravo predlaganja kandidata imaju nevladine organizacije sa područja Opštine.

Ovlašćeni predlagač može predložiti najviše jednog kandidata.

 

  1. Uz predlog, ovlašćeni predlagač, obavezno dostavlja: ime i prezime kandidata, druge lične podatke,

podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga.

Ovlašćeni predlagač, uz predlog, dostavlja i:

– potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u smislu tačke 2

ovog poziva;

– dokaz o prebivalištu kandidata;

– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu;

– dokaz o članstvu kandidata u nevladinoj organizaciji.

 

  1. Predlozi se podnose Skupštini opštine Nikšić-Odboru za izbor i imenovanja, na adresu Njegoševa 18, neposredno ili putem pošte, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu “Nova Pobjeda” i na web site opštine Nikšić  www.niksic.me

 

NAPOMENA: Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove (Skupština opštine Nikšić, II sprat, kancelarija broj 10) ili putem telefona 040/213-073.

 

                                                                                                                                 P r e d s j e d n i k

                                                                                                                          Aleksandar Vujković,s.r.