JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave  i nevladinih organizacija

Post

Comments   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članoveSavjeta za saradnju lokalne samouprave  i nevladinih organizacija

  1. Savjet za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik Savjeta je predsjednik Skupštine opštine Nikšić.

Dva člana Savjeta su predstavnici Opštine, a dva člana su predstavnici nevladinih organizacija.

 

  1. Kandidate za članove Savjeta koji su predstavnici Opštine predlaže predsjednik Opštine iz organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština;

 

  1. Uz predlog kandidata za člana Savjeta koji je predstavnik Opštine dostavlja se:

– biografija kandidata sa podacima o iskustvu u poslovima koji se odnose na prava i dužnosti

Savjeta iz člana 4 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija;

– izjava kandidata da nije član organa političke partije i

– izjava kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

 

  1. Kandidate za članove Savjeta koji su predstavnici nevladinih organizacija predlažu nevladine

organizacije koje djeluju u opštini Nikšić, čije djelovanje je od značaja za:

– razvoj lokalne demokratije;

– lokalni ekonomski razvoj;

– uređenje prostora i zaštitu životne sredine;

– razvoj evropskih i evroatlantskih integracija;

– socijalnu i dječju zaštitu i druge oblike zaštite;

– ostvarivanje, zaštitu i promociju ljudskih prava;

– afirmaciju i očuvanje tradicije, kulture i istorijskog nasljeđa i

– obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

 

  1. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Savjeta.

Iz jedne nevladine organizcije u Savjet može biti imenovan samo jedan predstavnik.

 

  1. Kandidata za člana Savjeta može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

– da je upisana u registar nevladinih organizacija, najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog

poziva;

–  da ima sjedište ili da djeluje na teritoriji opštine Nikšić;

–  da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja u oblastima iz tačke 4 ovog poziva;

–  da je u prethodnoj godini, u oblastima iz tačke 4 ovog poziva realizovala jedan ili više projekata,

ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije i

–   da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija i javnih

funkcionera (u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa), lokalnih službenika i

namještenika i zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač Opština.

 

  1. Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata, dostavi sljedeće dokaze:

– ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i

vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;

– ovjerenu kopiju akta o osnivanju i ovjereni statut organizacije;

– dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju,

brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;

– izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu

upravljanja  nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, u

smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa, lokalnih službenika i namještenika i zaposlenih u

javnim službama čiji je osnivač Opština i

– ovjerenu kopiju završnog računa (bilans stanja i bilans uspjeha) za prethodnu godinu.

 

  1. Kandidat nevladine organizacije za člana Savjeta može biti lice koje:

– ima prebivalište na teritoriji opštine Nikšić;

– posjeduje iskustvo u oblastima djelovanja iz tačke 4 ovog poziva;

– nije član organa političke partije ili javni funkcioner i

– nije zaposlen u organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Opština.

 

  1. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Savjeta, pored dokumentacije iz tačke 7

ovog poziva  dužna je da za kandidata, dostavi i sljedeće:

– ovjerenu fotokopiju lične karte;

– biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u nevladinim organizacijama u

oblastima djelovanja iz tačke 4 ovog poziva;

– izjavu kandidata da nije član organa političke partije ili javni funkcioner;

– izjavu da kandidat nije zaposlen u organu lokalne uprave ili javnoj službi čiji je osnivač Opština i

– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

 

  1. Predlozi se podnose Skupštini opštine Nikšić-Odboru za izbor i imenovanja, na adresu Njegoševa

18, neposredno ili putem pošte, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Ovaj javni poziv objaviće se putem  Lokalnog javnog emitera “Radio-televizija Nikšić” i na web site opštine Nikšić  www.niksic.me

 

NAPOMENA: Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove (Skupština opštine Nikšić, II sprat, kancelarija broj 10) ili putem telefona 040/213-073.

 

 

 

 

                                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                                       Aleksandar Vujković,s.r.