JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Post

Comments   |   Opština Nikšić

J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

 1. Za članove Etičke komisije biraju se:
 • jedan predstavnik iz reda građana;
 • jedan predstavnik iz reda zaposlenih u organima uprave;
 • jedan predstavnik iz reda zaposlenih u javnim službama (javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština);
 • jedan predstavnik iz reda zaposlenih u lokalnim medijima;
 • jedan predstavnik nevladinih organizacija.

 

 1. Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:
 • radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini;
 • ima prebivalište na teritoriji Opštine.

Za člana Etičke komisije lice može biti izabrano najviše dva puta uzastopno.

 

 1. Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:
 • izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera;
 • funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioner);
 • pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

 

 1. Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin; grupa gradjana; zaposleni u organima lokalne uprave; zaposleni u javnim službama; zaposleni u lokalnim medijima i nevladine organizacije koje imaju sjedište na području Opštine.

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata.

 

 1. Ovlašćeni predlagač, uz predlog, obavezno dostavlja: ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga;

Ovlašćeni predlagač, uz predlog, dostavlja i:

 • potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije iz tačke 3 ovog poziva;
 • dokaz o prebivalištu kandidata;
 • dokaz o radnom odnosu kandidata za lica iz tačke 1 al. 2, 3 i 4, odnosno dokaz o članstvu kandidata za lica iz tačke 1 alineja 5 ovog poziva;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu.

 

 1. Predlozi se podnose Skupštini opštine Nikšić-Odboru za izbor i imenovanja, na adresu Njegoševa

18, neposredno ili putem pošte, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu “Pobjeda”,  putem Lokalnog  javnog emitera “Radio-televizija” Nikšić i na web site opštine Nikšić  www.niksic.me

NAPOMENA: Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove (Skupština opštine Nikšić, II sprat, kancelarija broj 10) ili putem telefona 040/213-073.

 

 

P r e d s j e d n i k

Aleksandar Vujković,s.r.