JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Post

Comments   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, ovlašćenim predlagačima:

 • stručnim institucijama,
 • organizacijama,
 • nevladinim organizacijama,
 • stručnim udruženjima,
 • mjesnim zajednicama,
 • asocijacijama lokalnih vlasti i
 • građanima.

 

 1. Savjet ima predsjednika i šest članova.

Za člana Savjeta, može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana Opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

 1. Za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ne može biti biran:

–   poslanik ili odbornik,

–   lokalni funkcioner, starješina organa lokalne uprave i rukovodilac javne službe,

–   izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i organima državne uprave,

–  funkcioneri i članovi organa političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri),

– lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv službene dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od  šest mjeseci.

 

 1. Predlog kandidata podnosi se u pisanoj formi sa obrazloženjem predlagača o kandidatu.

Uz predlog kandidata potrebno je dostaviti dokaz da je državljanin Crne Gore, dokaz o prebivalištu kandidata i pisanu saglasnost kandidata da prihvata kandidaturu.

 1.   Predlozi se podnose Skupštini opštine Nikšić-Odboru za izbor i imenovanja, na adresu Njegoševa 18, neposredno ili putem pošte, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu “Pobjeda”,  putem  Lokalnog javnog emitera “Radio-Televizija Nikšić” i na web site opštine Nikšić  www.niksic.me

NAPOMENA: Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove (Skupština opštine Nikšić, II sprat, kancelarija broj 10) ili putem telefona 040/213-073.

 

                                                                                                                                       P r e d s j e d n i k

                                                                                                        Aleksandar Vujković,s.r.