Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

Post

Comments Off on Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i 22/16), o b j a v lj u je

 

J A V N I    P O Z I V

za prikupljanje ponuda radi prodaje  putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

 

I        Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi prodaje  putničkih motornih vozila koja su u vlasništvu opštine Nikšić i to:

 

 1. Toyota tip LAND CRUISER, reg.oznake NK AJ-676, god.proizvodnje 1998, zapremina i snaga motora 3378/131, benzin, registrovan, u voznom stanju, početna cijena 1.000,00 €;
 2. Lada tip 5 GTE 1.6 V,reg.oznake NK AU-401, god.proizvodnje 2004, zapremina i snaga motora 1499/66.7, benzin, registrovan,u voznom stanju, početna cijena 300,00 €;
 3. Škoda tip FELICIJA, reg.oznake NK CG – 062, god.proizvodnje 1999, zapremina i snaga motora 1896/47, nafta, neregistrovan,u voznom stanju  početna cijena 350,00€;
 4. Seat tip IBIZA, reg.oznake NK CG-080, god.proizvodnje 1997, zapremina i snaga motora 1896/55, nafta, neregistrovan, u voznom stanju, početna cijena 500,00€;
 5. Seat tip IBIZA, reg.oznake NK-CG-097, god.proizvodnje 1997, zapremina i snaga motora 1390/44 benzin, neregistrovan, u voznom stanju,  početna cijena 150,00€;
 6. Wolksvagen tip POLO, reg.oznake NK CG-098, god.proizvodnje 1995, zapremina i snaga motora 1296/40, benzin, neregistrovan u voznom stanju, početna cijena 100,00€;
 7. Lada tip SAMARA, reg. oznake NK BB-650, god. proizvodnje 1988, zapremina i snaga motora 1500/55, benzin, neregistrovan, nije u voznom stanju, početna cijena 100,00€;
 8. Lada tip SAMARA, reg. oznake NK-AD-658,god.proizvodnje 1999, zapremina i snaga motora 1500/50, benzin, neregistrovan, nije u voznom stanju, početna cijena 100,00€;
 9. Ford tip MONDEO, reg. oznake NK AH-232, godina proizvodnje 1996, zapremina i                                                     snaga motora 1796/85, benzin, nije u voznom stanju – havarisan, početna cijena 120,00;
 10. Opel tip CORSA, reg. oznake NK BN -992, god.proizvodnje 1989, zapremina i snaga motora 1187/33, benzin, neregistrovan, nije u voznom stanju, početna cijena 120,00€;
 11. Zastava tip FLORIDA, reg.oznake NK AL-896, god.proizvodnje 2004,zapremina i snaga motora 1301/48, benzin, neregistrovan, nije u voznom stanju, početna cijena 200,00€
 12. VOLKSWAGEN tip GOLF 3, reg. oznake NK CG – 029, god. proizvodnje 1992, zapremina i snaga motora 1984/85, benzin, neregistrovan, nije u voznom stanju, početna cijena 150,00€;
 13. Lada tip 112 1.5 GLI, reg. oznake NK CG -025, god. proizvodnje 2004, zapremina i snaga motora 1499/66.7, benzin, neregistrovana, nije u voznom stanju, početna cijena 350,00 €;
 14. Dodge tip HEAVY OIL, god. proizvodnje 1984, dizel, neregistrovana, nije u voznom stanju, početna cijena 700,00€;
 15. Reno tip LAGUNA, reg.oznake NK CG-186, god.proizvodnje 1990,zapremina i snaga motora 1783/90, benzin, neregistrovan, u voznom stanju, početna cijena 500,00€

 

II         Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata  Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica.

III       Učesnici javnog nadmetanja su dužni da u postupku javnog nadmetanja uplate iznos depozita i to 10% od početne cijene u korist računa SO Nikšić broj 535-1140-54 koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore AD Podgorica ili gotovinski na blagajnu Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Opštine Nikšić  sa naznakom » učešće na javnom nadmetanju« i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

IV        Prijave po Javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu, najkasnije do dana 10.02.2017.godine do 9 časova isključivo na arhivi opštine Nikšić – Građanski biro, sa obaveznom naznakom »Ponuda po javnom pozivu(prikupljanje ponuda) za prodaju motornih vozila– ne otvaraj« kao i naznakom rednog broja vozila za koju dostavlja ponudu.

 V        Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači, biće održano dana 10.02.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama opštine Nikšić, sala broj 1.

VI        Pod najpovoljnijom ponudom smatraće se od strane ponuđača najveće ponuđena cijena izražena u eurima koja ne može biti manja od početne.

U slučaju da je ponuđena jednaka cijena za isto putničko vozilo od strane više ponuđača, među tim ponuđačima će se sprovesti postupak javne licitacije.

Komisija će izvršiti rangiranje ponuda u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i utvrditi rang listu.

Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 3 dana od dana sprovođenja postupka.

Učesnici javnog poziva za prikupljanje ponuda imaju pravo prigovora na Odluku, Komisije u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima provedenog javnog poziva.

Učesniku javnog  poziva za prikupljanje ponuda koji ne uspije u postupku, uplaćeni iznos depozita će povratiti u roku od 3 dana od dana isteka roka za prigovor.

Učesniku javnog  poziva, sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos depozita uračunat će se u cijenu predmetnog vozila.

Učesnik javnog  poziva , koji je izabran kao  najpovoljniji ponuđač za kupovinu određenog motiornog vozila je obavezan da isplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i da zaključi ugovor o kupoprodaji tog putničkog motornog vozila, u roku od 3 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti razgledanje motornih vozila koji su predmet javnog poziva, u peridu od 27.01.2017.godine do 09.02.2017.godine, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

Kontakt osoba – Đurđić Milorad-telefon 067 176 946

VII    Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 040 243 – 732  ili neposredno u prostorijama Direkcije za imovinu –Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, ulica  Dragice Pravice bb.

 

 

 

                                                                                        O P Š T I N A  N I K Š I Ć

                                                            DIREKCIJA ZA IMOVINU

                                                                                                   

Comments

comments