JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

Post

Comments Off on JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i 22/16), o b j a v lj u je

 

J A V N I    P O Z I V

za prikupljanje ponuda radi prodaje  putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

 

I        Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi prodaje  putničkih motornih vozila koje je  u vlasništvu opštine Nikšić i to:

  1. Seat tip IBIZA, reg.oznake NK CG-080, god.proizvodnje 1997, zapremina i snaga motora 1896/55, nafta, neregistrovan, u voznom stanju, početna cijena 500,00€ i
  2. Reno tip LAGUNA, reg.oznake NK CG-186, god.proizvodnje 1990,zapremina i snaga motora 1783/90, benzin, neregistrovan, u voznom stanju, početna cijena 500,00€.

II         Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata  Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica.

III       Učesnici javnog nadmetanja su dužni da u postupku javnog nadmetanja uplate iznos depozita i to 10% od početne cijene u korist računa SO Nikšić broj 535-1140-54 koji se vodi kod Prve Banke Crne Gore AD Podgorica ili gotovinski na blagajnu Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Opštine Nikšić  sa naznakom » učešće na javnom nadmetanju« i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

IV        Prijave po Javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu, najkasnije do dana 28.4.2017.godine do 9 časova isključivo na arhivi opštine Nikšić – Građanski biro, sa obaveznom naznakom »Ponuda po javnom pozivu(prikupljanje ponuda) za prodaju putničkog motornog vozila– ne otvaraj«, kao i naznakom rednog broja vozila za koju dostavlja ponudu.

 V        Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači, biće održano dana 28.4.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama opštine Nikšić, sala broj 1.

VI        Pod najpovoljnijom ponudom smatraće se od strane ponuđača najveće ponuđena cijena izražena u eurima koja ne može biti manja od početne.

U slučaju da je ponuđena jednaka cijena za isto putničko vozilo od strane više ponuđača, među tim ponuđačima će se sprovesti postupak javne licitacije.

Komisija će izvršiti rangiranje ponuda u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i utvrditi rang listu.

Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 3 dana od dana sprovođenja postupka.

Učesnici javnog poziva za prikupljanje ponuda imaju pravo prigovora na Odluku, Komisije u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima provedenog javnog poziva.

Učesniku javnog  poziva za prikupljanje ponuda koji ne uspije u postupku, uplaćeni iznos depozita će povratiti u roku od 3 dana od dana isteka roka za prigovor.

Učesniku javnog  poziva, sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos depozita uračunat će se u cijenu predmetnog vozila.

Učesnik javnog  poziva , koji je izabran kao  najpovoljniji ponuđač za kupovinu motiornog vozila je obavezan da isplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i da zaključi ugovor o kupoprodaji ovog putničkog motornog vozila, u roku od 3 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti razgledanje motornih vozila koji su predmet javnog poziva, u periodu od 24.4.2017.godine do 27.04.2017.godine, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

Kontakt osoba – Đurđić Milorad-telefon 067 176 946

VII    Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 040 243 – 732  ili neposredno u prostorijama Direkcije za imovinu –Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, ulica  Dragice Pravice bb.

 

 

 

                                                                                        O P Š T I N A  N I K Š I Ć

                                                            DIREKCIJA ZA IMOVINU

                                                                                                   

Comments

comments