Jesenja sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evropa

Post

Comments   |   Opština Nikšić

untitled1 copy U Strazburu se od 20-22. oktobra odrzava 29. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, cija je glavna tema ” Lokalni odgovor na izazove u oblasti ljudskih prava- migracije, diskriminacija i socijalna inkluzija”. Sjednici Kongresa su prisustvovali clanovi delegacije Crne Gore – Aleksandar Zuric, sef delegacije, predsjednik opstine Bijelo Polje i Sonja Nikcevic, predsjednica SO Niksic. Sjednici je takodje prisustvovao i generalni sekretar Zajednice opstina Refik Bojadzic i sekretar delegacije Crne Gore u Kongresu Vanja Starovlah. Jedna od tema jesenje sjednice Kongresa je i Izvjestaj o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori. Izvjestaj su predstavili izvjestioci Kongresa Gaje Doganoglu iz Turske i Hans Brade Johansen iz Danske. U izvjestaju se navode pozitivni koraci koji su preduzeti u okviru reforme javne uprave koja je u toku. U tom kontekstu, u izvjestaju se naglasava znacaj sprovodjenja u praksi ciljeva predvidjenih u reformskim dokumentima, kako bi se efikasno prevazisli izazovi sa kojima se Crna Gora suocava. Takodje se naglasava potreba da se lokalnim vlastima obezbijede finansisjka sredstva koju su u skladu sa njihovim ovlascenjima i odgovornostima. U svijetlu teske finansijske situacije veceg broja opstina, ocijenjeno je da postoji potreba da se do kraja sprovede odrziv model refinansiranja dugova i obaveza jedinica lokalne samouprave koji je u toku. Takodje se preporucuje da se vise u praksi primjene mehanizmi konsultacija izmedju drzavnih organa i opstina, kao i da se uspostavi odrzivi sistem razvoja ljudskih resursa u lokalnim zajednicama. Generalno se zakljucuje da je u Crnoj Gori obezbjedjen visok stepen uskladjenosti sa principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, i da je Crna Gora napravila impresivan napredak na polju lokalne demokratije u odnosu na prethodni Izvjestaj Savjeta Evrope iz 2010. godine. Sef delegacije Aleksandar Zuric zahvalio je izvjestiocima na izvjestaju koji je prepoznao napredak koji je Crna Gora ostvarila na ovom planu. Istakao je da su “crnogorske lokalne samouprave preduzele znacajne aktivnosti na planu jacanja transparentnosti, efikaanosti i odgovornosti na lokalnom nivou, sto je i prepoznato u Izvjestaju. S druge strane, svjesni smo da postoji znacajan prostor za unapredjenje cjelokupnog sistema lokalne samouprave, narocito na planu ostvarivanja veceg nivoa fiskalne decentralizacije”. Clanovi Kongresa su jednoglasno usvojili Izvjestaj o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori. Kongres je takodje raspravljao o lokalnim izborima u Albaniji i Moldaviji, kao i o lokalnoj demokratiji u Luksemburgu. Takodje je usvojen i jedan broj dokumenata kao sto su “Novi oblici lokalne uprave”, “Trendovi u regionalizaciji u zemljama clanicama Savjeta Evrope”, i drugi. Kongresu se obratili i Torbjorn Jagland, generalni sekretar Savjeta Evrope, Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, predsjedavajuci Komiteta ministara Savjeta Evrope i En Brauzer, predsjednica Parlametarne skupstine Savjeta Evrope.