KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

Post

Comments   |   Opština Nikšić

ReLOaD je regionalni projekat kojifinansira Evropska unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i nevladinih organizacija(NVO) širenjem transparentnog pristupa finansiranjuNVO iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama.

Odabrano je 5 JSL koje će učestvovati u projektu, i to: Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica i Tivat.

Opština Nikšić i projekat ReLOaD pozivaju sve NVO registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Opštini Nikšić,da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Nikšić iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  2. a) Uređenje korita i priobalnog dijela rijeka i jezera u Nikšiću;
  3. b) Uklanjanje divljih deponija u gradu, prigradskom i seoskom području;

 

  1. PREDUZETNIŠTVO
  2. a) Zapošljavanje ranjivih kategorija stanovništva: mladih, žena i dugoročno nezaposlenih lica kroz preduzetništvo;
  3. b) Promocija ženskog preduzetništva;

 

  1. KULTURA
  2. Promocija lokalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do12.000 EUR po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.

 

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je60.000 EUR.

 

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 8 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od juna 2018. do kraja januara 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom Konkursu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve NVO registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Opštini Nikšić, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijimima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Nikšić se može preuzeti od 26. marta do 20. aprila 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i komisijanvo@niksic.me ili lično preuzimanjem u zgradi Opštine Nikšić – Građanski biro (ul.Njegoševa 18).

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i  na veb-stranici: www.me.undp.org, kao i na veb – sajtu Opštine Nikšić www www.niksic.me .

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Info dan“ biće održan u IPC“Tehnopolis“, 04. aprila  u periodu od 9.00 do 10.30 sati u Multimedijalnoj sali. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.orgsa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 19. aprila 2018. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od tri (3) primjerka obavezne dokumentacije u štampanom obliku i jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično radnim danima (ponedjeljak – petak), u periodu od 7.30 do 14 sati, sa naznakom za ReLOaD projekat, adresu:

 

Opština Nikšić

Građanski biro

Njegoševa 18

81400 Nikšić

Crna Gora

Rok za predaju aplikacija je 24. april 2018. godine, do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Na koverti se stavlja naznaka „Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za ReLOaD projekat“ i „Ne otvaraj prije zvaničnog otvaranja“. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

Građanski biro Opštine Nikšić vodiće evidenciju i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 20 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org i veb-sajtu Opštine Nikšić (www.niksic.me ). Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti u obavezi da iste prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1]*Ova oznaka ne dovodi u pitanjestavove o statusu i u skladuje sa Rezolucijom UNSCR 1244 i MišljenjemMeđunarodnogsudapravde o kosovskojDeklaraciji o nezavisnosti..

 

POZIVNO  PISMO

 

Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom“, u odnosu na Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Opština Nikšić i projekat ReLOaD pozivaju nevladine organizacije iz Nikšića na obuku pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom“, koja će se održati u zgradi Tehnopolis, Multimedijalnoj sali, 4. i 5. aprila ove godine.

Obuka se održava u sklopu Javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju

nevladinih organizacija u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). Konkurs i relevantnu dokumentaciju za finansiranje projekata NVO možete pronaći na veb –  sajtu www.niksic.me .Kao što je Konkursom predviđeno, 4. aprila od 9:00 – 10:30 časova, u zgradi  IPC“Tehnopolis“ u  Multimedijalnoj sali, biće održan Info dan gdje će se bliže predstaviti pravila Konkursa, nakon čega će se za sve zainteresovane održati i obuka za Upravljanje projektnim ciklusom. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za pisanje i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD konkurs.

U prilogu možete naći nacrt Programa obuke.

Molimo vas da vaše učešće na obuci potvrdite do četvrtka, 29. marta do 15:00, na e-mail adresu: milijanak@t-com.me  

Projekat Regionalni program lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine u šest zemalja ovog regiona, i trajaće tri godine. ReLOaD je finansiran od strane Evropske unije, uz kofinansiranje UNDP-a i pet lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom. U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Projektne aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnose se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava koje su odabrane za učešće u projektu (Pljevlja, Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor).

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                             Menadžer Opštine Nikšić

                                                                                                                                                 Živko Kecojević  s.r.

 

Leave a Reply