Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 18 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 38/14), Odbor za izbor i imenovanja, na sjednici od 21.06.2019.godine, objavljuje

 

 

 

 

Listu kandidata za članove

Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija,

predstavnika NVO sektora

 

 

 

Red.

br.

 

KANDIDAT

 

 

PREDLAGAČ

 

1.

 

Miluša Žugić

 

NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razoju Nikšić

 

 

2.

 

Radoje Mijušković

 

 

NVO ALFA Centar

 

 

Broj:01-030-114/1

Nikšić, 21.06.2019.godine

Predsjednik

Aleksandar Vujković,s.r.