Agencija za projektovanje i planiranje

Agencija za projektovanje i planiranje

VIII sprat, kancelarija broj 10
Telefon broj: 214-481
E-mail: appnk@t-com.me

 

Agencija za projektovanje i planiranje:

 • vrši izradu planskih dokumenata koje donosi organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa programom planiranja i uređenja prostora, a prema sadržajima koji su propisani Zakonom o planiranju i uređenju prostora, propisano za njihovo sprovođenje i drugih akata koji se odnose na organizaciju uređenja i korišćenja prostora;
 • izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz sredstava Opštine, koji se izrađuju radi utvrđivanja koncepcije objekata, razrade uslova, načini izgradnje objekata i za potrebe održavanja objekata, a u skladu sa lokacijskim uslovima, uslovima utvrđenim Zakonom o izgradnji, posebnim zakonom i propisima donesenih na osnovu zakona, tehničkim specifikacijama i pravilima struke;
 • vrši stručni nadzor (kontrolu i provjeru radova) u toku projektovanja i građenja objekata, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola, za objekte koji se finansiraju iz sredstava Opštine do njihovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole;
 • vrši tehnički pregled objekata po zahtjevu investitora, a saglasno propisima o izgradnji objekata;
 • učestvuje u vođenju dokumentacione osnove u prostoru radi praćenja stanja u prostoru i izrade planskih dokumenata;
 • učestvuje u godišnjim izvještajima o stanju uređenja prostora;
 • učestvuje u vođenju jedinstvenog informacionog sistema o prostoru;
 • izrađuje Plan postavljanja, podizanja i uklanjanja privremenih objekata;
 • vrši, uz naknadu, usluge trećim licima u okviru svog djelokruga u skladu sa zakonom, drugim propisima, Statutom Agencije, i drugim aktima Agencije;
 • sklapa ugovore o izradi tehničke dokumentacije, ugovore o vršenju nadzora i ugovore o izradi planske dokumentacije;
 • neposredno priprema informacije i analize koje se odnose na organizaciju, uređenje i korišćenje prostora;
 • prati i proučava primjenu propisa i ostvarivanje efekata koji se odnose na organizaciju i korišćenje prostora i inicira izmjene i dopune postojećih odnosno donošenje novih propisa iz ove oblasti, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Agencije.

 

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA