Direkcija za imovinu

Direkcija za imovinu

rosanda nikolicRUKOVODILAC: ROSANDA NIKOLIĆ

Ul. Dragice Pravice bb, prizemlje,

kancelarije: 1, 2, 3, 4 i 5

Broj telefona: 040/243-732

E-mail: direkcijazaimovinu@t-com.me

 

 

 

Direkcija za imovinu vrši poslove koji se odnose na:

  • stručne i sa njima povezane upravne poslove u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koristi Opština i njeni organi, vodi evidenciju te imovine i podnosi Skupštini izvještaj o stanju imovine;
  • – pokreće postupak za upis prava na nepokretnostima; vrši procjenu vrijednosti nepokretnih stvari u imovini Opštine; pokreće postupak za prodaju i davanje u zakup stvari i druge imovine kojom raspolaže Opština i vrši obradu akata koji se na to odnose; zaključuje ugovore o zakupu,daje podatke organima Opštine na osnovu evidencije koju vodi; priprema propise i vrši obradu akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Opštine (odluke, ugovori, rješenja); daje mišljenje na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje priprema i zaključuje ugovore o zakupu građevinskog zemljišta; priprema i zaključuje ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo, vodi evidenciju o svojinsko-pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokreće postupak za promjene upisa prava na nepokretnostima;
  • vodi evidenciju poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Opštine;
  • pokreće postupak eksproprijacije shodno godišnjem programu uređenja prostora i zastupa Opštinu do okončanja postupka; priprema predloge odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave; vodi postupak i rješava o predaji neizgrađenog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom;
  • vrši poslove zaštite imovinsko-pravnih interesa Opštine pred sudovima i drugim organima i u vršenju tih poslova ima položaj zakonskog zatupnika Opštine.
  • priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine o pitanjima iz djelokruga svoga rada;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Direkcije;
  • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti, u skladu sa zakonom.

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA


Sačuvaj stranicu kao PDF