Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić  počeo je  sa radom 15.06.2010. godine. Osnovni cilj ovakvih servisa je deinstitucionalizacija ovih ciljnih grupa, prevashodno da se zadrže u porodičnom okruženju.

U skladu sa Statutom Dnevni centar pruža sledeće usluge:

  • dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i OSI;
  • socijalizaciju;
  • osmočasovnu njegu djece i OSI, elementarna rehabilitacija;
  • individualni i grupni rad sa korisnicima;
  • elementarni vaspitni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život i pomoć inkluziji;
  • društvenu i profesionalnu aktivaciju djece sa smetnjama u razvoju i OSI;
  • najmanje jedan obrok;
  • prevoz za djecu sa smetnjama u razvoju;
  • prevoz za korisnike u sektoru “B” u skladu sa mogućnostima.

U septembru 2017. godine u saradnji Ministarstva rada i socijalnog staranja i Opštine Nikšić djelatnost naše ustanove je proširena na socijalnu zaštitu lica sa invaliditetom iznad 27 godina, koja će se realizovati u prostorijama sektora “B”  u naselju Duklo, adaptiranim od strane UNDP – a  u skladu sa potrebama korisnika. Otva­ra­njem ovoga sektora lica sa invaliditetom koja su zbog starosne granice od 27 godina izgubila korisničko pravo u Dnevnom centru, nastavljaju da budu u programu podrške života u zajednici.  Takođe, u skladu sa konvencijom UN o dječijim pravima, koja predviđa zaseban boravak djece i odraslih, korisnici koji su stariji od 18 godina postepeno će prelaziti iz sektora A u sektor B.

Od početka sa radom usluge  Dnevnog centra koristi pun kapacitet korisnika.

Postupak sticanja korisničkog prava u Dnevnom centar za sektor A (djeca do 18 godina) započinje dobijanjem Rješenja o odobravanju dnevnog smještaja (boravka) u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, koje na osnovu predloga Prvostepene komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama donosi Centrar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik.

Za sektor B (osobe iznad 18 godina) stiče se korisničko pravo na osnovu Rješenja o odobravanju dnevnog smještaja (boravka) u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, koje donosi Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik.

Za dodatne informacije posjetite:www.dnevnicentarnk.me