Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

slavica zindovicV.D. SEKRETARA: SLAVICA ZINDOVIĆ

V sprat, kancelarija br. 1

Broj telefona: 040/213-103

E-mail: kpsvsekretarijat@t-com.me ; slavica.zindovic@niksic.me

 

 

 

 

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj vrši poslove uprave koje se odnose na:

 • – uređivanje odnosa i obezbjeđenje razvoja obavljanja komunalne djelatnosti; snabdijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, održavanja čistoće, sakupljanje i deponovanje komunalnog otpada, javne rasvjete, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje i uređivanje groblja; pružanje usluga i korišćenje javnih parkirališta, uređivanje odnosa za zaštitu i spašavanje lokalnog stanovništva od elementarnih nepogoda, požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih događaja, uređivanje načina i uslova držanja kućnih ljubimaca, načina postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama i obezbjeđivanje uslova za njihovo zbrinjavanje, uređivanje odnosa za obezbeđivanje obavljanja poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva , kao i ulica u naseljima; uređivanje odnosa za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi prevoza i prevoza za sopstvene potrebe; uređivanje i obezbjeđivanje odnosa za obavljanje saobraćaja na svom području i prati realizaciju investicionih programa u ovim oblastima koje finansira Opština;
 •  vodi upravni postupak i izdaje vodne uslove, vodnu saglasnost i vodnu dozvolu; priprema propise o utvrđivanju i tretmanu erozivnih područja na teritoriji Opštine;
 • vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju upravljanja vodama i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u okviru nadležnosti lokalne samouprave;
 •  u zakonom predviđenim slučajevima privremeno ograničava ili obustavlja vodno pravo; određuje granice vodnog dobra od lokalnog značaja i daje predloge za upis u katastar nepokretnosti; određuje status, odnosno prestanak statusa javnog vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaže njegov upis, odnosno brisanje u katastru nepokretnosti; određuje područja na kojima je opšta upotreba javnog vodnog dobra od lokalnog značaja zabranjena ili uslove ograničenja, kao i način njegovog korišćenja na tom području; određuje obim i vrstu istražnih radova za izvorišta površinskih podzemnih voda iz svoje nadležosti; donosi rješenja o zaštiti izvorišta površinskih podzemnih voda iz svoje nadležosti; utvrđuje poplavna područja za vode od lokalnog značaja; priprema program sanacije od posledica štetnog dejstva i isti izvršava; vodi registar voda; vodi vodnu knjigu; stara se o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti vodnih objekata i objekata za upotrebu i korišćenje voda koje finansira jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 •  izdaje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina u svrhu dobijanja građevinskog materijala za sopstvene potrebe, eksploataciju mineralnih sirovina koje se koriste za izgradnju i održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata i vrši nadzor u skladu sa zakonom;
 •  utvrđuje visinu naknade za eksploatisanje mineralne sirovine koje se koriste kao građevinski materijal za sopstvene potrebe i za izgradnju i održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata;
 • učestvuje u izradi Nacrta plana upravljanja otpadom;
 • izdaje dozvole za skupljanje, odnosno transport otpada;
 •  izdaje dozvolu za obradu, odnosno odlaganje otpada;
 • daje saglasnost na plan upravljanja neopasnim otpadom proizvođača otpada;
 • daje i druga mišljenja, odnosno saglasnosti u skladu sa zakonom;
 • vodi registar o proizvodnji otpada i upravljanju otpadom, izdatim dozvolama i priprema zbirni izvještaj, koji dostavlja nadležnom organu državne uprave;
 • donosi rješenje kojim odobrava obavljanje prevoza za sopstvene potrebe; vodi evidenciju prevoza za sopstvene potrebe;
 • izdaje saobraćajne saglasnosti (saglasnost na poseban linijski prevoz; saglasnost na izmjenu reda vožnje i dr.);
 • vodi evidenciju izdatih saglasnosti;
 • predlaže Projekat vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, priprema akt kojim se određuju zone, dozvoljeno vrijeme parkiranja i kategorija motornih vozila koja se mogu parkirati i način naplate za parkiranje za opšta i posebna parkirališta, priprema Program organizovanja auto – taksi prevoza na teritoriji Opštine, izdaje odobrenje za privremena i povremena parkirališta i privremene garaže, izdaje odobrenje za rezervaciju parking mjesta na opštem parkiralištu, izdaje saglasnosti za priključak prilaznog puta na opštinski put; za priključak i ukrštanje nekategorisanog puta na opštinski put odnosno sa tim putem; za postavljanje telegrafskih i telefonskih, vazdušnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za osvjetljivanje, mjesta ukrštanja opštinskog puta sa željezničkom prugom i drugih sličnih objekata i postrojenja u zaštitnom pojasu opštinskog i nekategorisanog puta; za održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu; dozvole za prekope, potkopavanja ili druge radove na opštinskom i nekategorisanom putu; odobrenje za izgradnju privremenih parking prostora pored opštinskih puteva ; odobrenje za postavljanje zaštitnih ograda pored opštinskih puteva; saobraćajno tehničke uslove za projektovanje priključaka na opštinski i negategorisani put i saglasnost na izrađenu tehničku dokumentaciju; saobraćajno tehničke uslove za utvrđivanje lokacije kao i uslove za projektovanje i uređenje autobuskih stajališta na opštinskim putevima; dozvole za izgradnju autobuskih stajališta na opštinskim putevima; saglasnost za priključenje komercijalnog objekta na opštinski i nekategorisani put; saglasnost za zakup putnog zemljišta opštinskih i nekategorisanih puteva i utvrđuje saobraćajno-teničke uslove za navedena akta, izdaje dozvole za vanredni prevoz uz pribavljenu saglasnost nadležnog državnog organa, izdaje odobrenja i uslove za prekopavanje javnih površina namijenjenih za saobraćaj vozila i pješaka; izdaje odobrenje za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na saobraćajnicama i izdaje odobrenje za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama;
 •  izdaje saobraćajne saglasnosti (saglasnost na poseban linijski prevoz; saglasnost na izmjenu reda vožnje i dr.);
 •  vodi evidenciju izdatih saglasnosti;
 • određuje autobuska stajališta pored opštinskih puteva taksi stajališta; izdaje odobrenja za postavljanje autobuskih nadstrešnica na stajalištima;
 •  izdaje licence za gradski i prigradski linijski prevoz putnika i izvod licence za svako vozilo kojim se obavlja gradski i prigradski linijski prevoz putnika i vodi evidenciju licenci i izvoda licenci; izdaje licence za auto taksi prevoz i prevoz tereta u slučaju kada je prevoznik fizičko lice i vodi evidenciju izdatih licenci i izvoda licenci, izdaje odobrenje za prevoz za sopstvene potrebe i vodi evidenciju izdatih odobrenja, izdaje saglasnost za obavljanje posebnog linijskog prevoza, donosi Plan linija i raspisuje i sprovodi konkurs za izbor prevoznika za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; izdaje privremeno odobrenje drugom prevozniku za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za grupu linija od koje je prevoznik sam odustao, ili koja mu je oduzeta; utvrđuje, registruje i ovjerava red vožnje po pojedinim linijama; prati cijene usluga prevoza u linijskom i vanlinijskom prevozu putnika; izdaje odobrenje za lokaciju i saobraćajne uslove za privremena taksi stajališta; obavlja pregled auto – taksi vozila u pogledu ispunjavanja estetsko-eksploatacionih uslova;
 • prati stanje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata iz ove oblasti; učestvuje u pripremi i izradi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobaraćajne infrastrukture; učestvuje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastrukture;
 • obezbjeđivanje uslova za uredjivanje , korišćenje, unapredjivanje i zaštitu gradjevinskog zemljišta; priprema srednjoročni i jednogodišnji program izgradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite prostora; pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje građeviskog zemljišta (puteve-ulice u naselju, uključujući pješačke prolaze, trgove i javna parkirališta; objekte javne rasvjete; zelene površine u naselju; parkove – pješačke staze, travnjake, terene dječjih igrališta, javnih gradskih objekata; komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu id dr.); vrši pravne , finansijske, tehničke, administrativne i druge stručne poslove za realizaciju programa i prati njihovu realizaciju; vrši usklađivanje programa uredjivanja gradjevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; preduzima mjere zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;
 • vrši poslove u vezi sa premještanjem postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija; priprema pozive za javno nadmetanje i sprovodjenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije, vrši poslove na uskladjivanju radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju puteva od lokalnog značaja; organizuje stručne kontrole i kvalitet izvedenih radova, pribavlja odobrenje za gradjenje, za tehnički prijem i predaju na upotrebu izgradjenih puteva; priprema finansijsku dokumentaciju i prati utrošak finansijskih sredstava; vodi bazu podataka – evidenciju nepokretnosti koje pripadaju putevima lokalnog značaja; vrši nadzor nad sprovođenjem planova zaštite i spasavanja;
 • vrši poslove u vezi sa označavanjem naziva naselja, ulica i trgova, obilježavanja zgrada brojevima i vodi evidenciju naziva i granica neselja, ulica, trgova i brojeva i zgrada;
 • vrši upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama osnovanim za obavljanje poslova komunalne djelatnosti, saglasno zakonu kojim je uređeno obavljanje upravnog nadzora iz okvira nadležnosti organa lokalne uprave, daje mišljenja i priprema predloge akata o davanju saglasnosti na statute javnih službi iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština, odnosno na statut drugih subjekata kojima je povjereno obavljanje ovih poslova; prati cijene usluga u ovim oblastima i daje mišljenja i priprema predloge akata o davanju saglasnosti na iste u skladu sa propisima; daje mišljenja i predlaže mjere na informativne i druge materijale javnih službi, koji se dostavljaju Skupštini i predsjedniku Opštine, rješava po žalbama na prvostepena rješenja javnih službi kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja,
 • priprema akte i propise iz razvojne grupe poslova u komunalno stambenoj oblasti, informativne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine; priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Opštine za autentična tumačenja propisa Opštine u ovim oblastima; ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz svoje nadležnosti u cilju realizacije programa u navedenim oblastima;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pravilnik_o_načinu_vođenja_evidencije_otpada_i_sadržaju_formulara_o_transportu_otpada


Zakon o upravljanju otpadom


Slobodan pristup informacijama


Sačuvaj stranicu kao PDF