Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje

milan koracSEKRETAR: MILAN KORAĆ

III sprat, kancelarija br. 5

Broj telefona: 213-115

E-mail: milan.korac@niksic.me

 

 

 

 

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, vrši poslove koji se odnose na:

 • razvoj i unapređenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije, ostvarivanje svih vidova saradnje i zaštite u oblasti kulture, način i mjere ostvarivanja javnog interesa, odnosno donošenje opštinskog programa razvoja kulture i imenovanje savjeta za kulturu kao stručno – savjetodavnog tijela, podsticanje razvoja kulture kroz sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi;
 • stvaranje uslova za rad institucija kulture na nivou Opštine, predlaganje planova i programa razvoja i prioritete investicionih ulaganja u oblasti kulture, predlaganje osnivanja javnih ustanova iz oblasti kulture, vršenje upravnog nadzora i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama, davanje saglasnosti na statut i program rada ustanova, davanje mišljenja i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima javnih ustanova koji se dostavljaju Skupštini i predsjedniku Opštine;
 •  zaštita i očuvanje kulturnih dobara od lokalnog značaja, vođenje registra, zaštita i održavanja spomen-obilježja, donošenje programa podizanja spomen . obilježja i odluka o podizanju izmjeni, doradi, izmještanju i uklanjanju spomen-obilježja;
 • praćenje i podsticanje razvoja i unaprednja bibliotečke, muzejske, arhivske i pozorišne djelatnosti, razvoja i unapredjenja izdavaštva i kinematografije, praćenje i obezbjeđivanje ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja, razvoja i unapređenja medija, posebno elektronskih medija, odnosno lokalnih javnih emitera;
 • razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, kao i razvijanje međuopštinske sportske saradnje, podsticanje i pomaganje školskih sportskih društava stvaranjem organizacionih, prostornih, finansijskih, stručnih drugih uslova za njihov rad;
 • obezbjeđenje uslova za trening i takmičenja sportista, sportsko – rekreativne aktivnosti djece, omladine i odraslih, uslova za sprovođenje vannastavnih sportskih aktivnosti djece i omladine, podsticanje djelovanja saveza sportova, sportskih aktivnosti lica sa invaliditetom, vaspitno – obrazovnog i stručnog rada i sportu, uređenje i obezbjeđenje uslova za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata od značaja za Opštinu;
 • pripremanje predloga, mišljenja i sugestija u postupku donošenja nacionalnog programa sporta, u skladu sa zakonom, pripremanje godišnjih programa sporta radi sprovođenja nacionalnog programa, pripremanje i predlaganje kriterijuma za izbor programa za finansiranje, odnosno sufinansiranje i u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, odnosno savezom sportova, određivanje izvršioca godišnjih programa;
 • pripremanje za navedene oblasti, informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine;vršenje upravnih i drugih stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u odgovarajuće obrazovne programe u skladu sa zakonom, imenovanje i obezbjeđenje uslova za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama;
 • preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima, i vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja, stručnog usavršavanja i nagrađivanja talentovanih učenika i studenata;
 • praćenje i učestovanje u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje i unapređivanje primarne zdravstvene zaštite u Opštini iniciranjem i predlaganjem mjera u ovoj oblasti, učestvovanjem u planiranju i sprovođenju razvoja primarne zdravstvene zaštite koja je od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo, saglasno zakonu i drugim aktima koji se donose na osnovu zakona;
 • obavljanje, kao prenešenih, poslova iz oblasti boračke i invalidske zaštite, u prvom stepenu rješava o pravima iz oblasti boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i vodi evidenciju o korisnicima prava;
 •  razvoj i unapređenje socijalne i dječje zaštite u skladu sa nacionalnom strategijom razvoja socijalne i dječje zaštite, uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga osnivanjem socijalnog savjeta za područje Opštine, kućna njega i pomoć starim i invalidnim licima, staranje o ostvarivanju prava iz ove oblasti, vođenje postupka za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe, stara se o ostvarivanju dječje zaštite koja se odnosi na odmor i rekreaciju, smještaj i ishranu djece, i u obezbjedjivanju drugih dodatnih oblika dječje zaštite koje propiše Opština;
 • organizovanje poslova koji se odnose na prevenciju i suzbijanje problema narkomanije na nivou Kancelarije u okviru Sekretarijata; obavljanje stručnih i drugih poslova koji su, shodno propisima, povjereni lokalnim samoupravama za zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica;
 • utvrdjuje i sprovodi politiku za mlade, na nivou Kacelarije za mlade, stara se o unapredjenju života mladih, učestvuje u donošenju i realizaciji lokalnih akcionih planova i drugih dokumenata koji se odnose na oblasti koji se tiču mladih i njihovog učešća u lokalnoj zajednici, podsticanje i praćenje programa omladinskih organizacija koji su multidisciplinarni po svom sadržaju i raznovrsti po obliku rada, podsticanje mladih za odlaske na stručno usavršavanje i organizaciju manifestacija, obavlja poslove u vezi sa kreativnim korišćenjem slobodnog vremena djece i omladine u Opštini, prati i unapredjuje rad dječjih i omladinskih asocijacija, podrška kvalitetnim i kreativnim projektima koji su u vezi sa vannastavnim aktivnostima djece i omladine (kampovi, likovne kolonije, takmičenja), ostvarivanje saradnje sa osnovnim i srednjm školama u Opštini i sa državnim organima u cilju nagradjivanja najuspješnijih darovitih učenika, koji su postigli vrhunske rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u oblasti nauke, tehnike, umjetnosti, sporta, učestvovanje u ekonomskoj edukaciji mladih, edukaciji o borbi protiv narkomanije i ostalih oblika delikvencije, kao i edukacije iz drugih društvenih oblasti;
 •  priprema planove i programe na lokalnom nivou u sprovodjenju strateških nacionalnih dokumenata u ovim oblastima i stara se o njihovoj realizaciji, ostvarujući neposrednu saradnju sa drugim organima lokalne uprave, organima državne uprave i nevladinim organizacijama;
 • vrši upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama i preduzećima i priprema predlog akta o davanju saglasnosti na Statut i Program rada ustanova i preduzeća iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština.
 • obavlja poslove u vezi slobodnog pristupa informacija iz djelokruga Sekretarijata
 •  obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastimA.

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA