Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

lazar mijanovic SEKRETAR: LAZAR MIJANOVIĆ

III sprat, kancelarija br. 4

Broj telefona: 213-074

E-mail: lazar.mijanovic@niksic.me

 

 

 

 

 • Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove koji se odnose na :
 •  praćenje i unapredjenje sistema lokalne samouprave i u okviru istog, neposrednih oblika lokalne samouprave, izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organa lokalne uprave i mjesnih zajednica, davanje mišljenja u postupku pripreme propisa koje donosi Skupština i akata koje donosi predsjednik Opštine koja se odnose na usklađenost propisa sa zakonskim i podzakonskim aktima;
 • učestvuje u pripremi mišljenja Glavnog administratora na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Opštine;
 •  daje pravna mišljenja, izvještaje i informacije o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose;
 • poslove upravljanja kadrovima koji se vrše na nivou posebne organizacione jedinice za upravljanje i razvoj kadrova, a ostvaruje se kroz: praćenje ocjenjivanja rada službenika i namještenika, pripremanje predloga stručnog usavršavanja službenika, odnosno namještenika, i pripravnika, sagledavanje i analiziranje potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, koordinira aktivnostima oko obuke zaposlenih, sarađuje sa organom državne uprave za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti, priprema analize, izvještaje i informacije u oblasti upravljanja kadrovima, vodi centralnu kadrovsku evidenciju i druge evidencije iz oblasti rada i u vezi sa tim dostavlja podatke za centralnu evidenciju o zaradama lokalnih službenika i namještenika organu lokalne uprave nadležnom za poslove finansija, obavlja stručne i tehničke poslove u vezi oglašavanja slobodnih radnih mjesta i obaveznog socijalnog osiguranja, priprema izvještaje i informacije o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose;
 • poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica i usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane , vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice;
 •  sklapanje braka, vođenje matičnih registara vjenčanih, kao prenijetih poslova, izdavanje izvoda iz matičnih registara i uvjerenja na osnovu podataka koji se vode u matičnim registrima, obnova oštećenih uništenih ili nestalih matičnih registara, kao i obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom, ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa i vođenje upisnika za ovjeravanje, izdavanje radnih knjižica, upisivanje podataka, zamjena i izdavanje novih radnih knjižica, vođenje registra izdatih radnih knjižica, vođenje biračkog spiska korišćenjem jedinstvenog programa kompjuterske obrade podataka, ispravljanje, zaključivanje, prepisivanje i izlaganje biračkog spiska, kao i druga pitanja od značaja za potpuno, tačno i ažurno vođenje biračkog spiska;
 •  stručne administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata Opštine i njenih organa i upotrebom simbola;
 • vođenje prvostepenog prekršajnog postupka, u skladu sa zakonom;
 •  saradnja sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave;
 • poslovi pripreme stručnih mišljenja i izjašnjavanja o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Opštine i za autentičnim tumačenjem propisa Opštine u ovoj oblasti;
 •  poslove pripreme i drugih stručnih mišljenja za Skupštinu i predsjednika Opštine;
 • obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima. Radi stvaranja uslova da se određeni poslovi iz djelokruga poslova organa lokalne uprave obavljaju bliže mjesta stanovanja građana, u okviru Sekretarijata mogu se organizovati mjesne kancelarije.  Mjesne kancelarije obavljaju poslove iz svog djelokruga po nadzoru i stručnim uputstvima Sekretarijata.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu – informacije kojima je pristup dozvoljen

Javni oglasi

Spisak zaposlenih

Sačuvaj stranicu kao PDF