Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine – Opšte informacije

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine – Opšte informacije

 SEKRETARKA: GORICA FATIĆ

VIII sprat, kancelarija br.5

Broj telefona: 213-112

E-mail: gorica.fatic@niksic.me

 

 

 

 

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • izradu propisa iz oblasti prostornog planiranja, građevinskog zemljišta i građevinarstva, propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade; obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata; sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština; Program uređenja prostora Opštine; vodi dokumentacionu osnovu o prostoru; čuva prostorno-plansku dokumentaciju i vodi evidenciju o zahtjevima i potrebama korisnika prostora i drugim podacima značajnim za planiranje i uređenje prostora; vodi evidenciju o izdatim uslovima za uređenje prostora, objektima koji su izvedeni suprotno planskoj dokumentaciji i drugim podacima u vezi sa tim;
 •  izdaje urbanističko-tehničke uslove; izdaje građevinsku dozvolu za nadgradnju stambene zgrade; rješava po zahtjevima za pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan, odnosno poslovni prostor; izdaje izvode iz planskih dokumenata;
 • izdaje urbanističko-tehničke uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu za infrastrukturne objekte ( vodovod, kanalizacija, TT instalacije, elektro-energetski objekti, gradske saobraćajnice);
 • izdaje građevinske i upotrebne dozvole za objekte iz svoje nadležnosti; izdaje rješenje o organizovanju tehničkog pregleda objekta;  izdaje urbanističko-tehničke uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu za izgradnju objekta na prostorima za koje nije predviđeno donošenje detaljnih urbanističkih planova;
 • izdaje građevinske dozvole za rekonstrukciju objekata u postojećim gabaritima do privođenja lokacije namjeni;
 • izdaje rješenje o uklanjanju objekata na zahtjev vlasnika;
 • izdaje odobrenje o izgradnji pomoćnih objekata; izdaje odobrenja za postavljanje javnih česama i fontana; utvrđuje uslove i izdaje odobrenje za lokaciju za stalna parkirališta u  skladu sa Detaljnim urbanističkim planom; određuje lokaciju za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i skulptura i izdaje građevinsku i upotrebnu dozvolu za iste;
 • uređivanje odnosa za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera; izrađuje Elaborat o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera i Elaborat o postavljanju reklamnih panoa na fasadama i krovovima zgrada, utvrđuje uslove i izdaje odobrenja za postavljanje i izgradnju montažno-demontažnih objekata – tipa – kiosk; zatvorene bašte, sportske balon hale i drugih manjih sportskih objekata, montažno-demontažnih objekata tipa hangar, skladišta, stovarišta i drugih sličnih objekata, privremenih objekata za potrebe TT, elektro i RTV sistema, vrši tehnički pregled i izdaje odobrenja za upotrebu ovih objekata, izdaje odobrenja za postavljanje reklamno – oglasnih panoa, tendi i objekata koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo i to:
 • ljetnje bašte, slobodno-stojeće i zidne vitrine, izložene police, telefonske govornice, kioske u sklopu autobuskog stajališta, štandove, posebna vozila koja imaju proizvođački atest za obavljanje djelatnosti, objekte za izvođenje zabavnih programa, pultove za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, cvijeća i slika, splavova na vodi, karting staza i sl.;
 • izdaje odobrenje za postavljanje natpisa i svijetlećih reklama na objektima za obavljanje djelatnosti; izdaje privremeno odobrenje za podizanje ograda u dijelovima grada i naseljima gradskog karaktera za koje nije donijet detaljni urbanistički plan; utvrđuje opšte uslove i izdaje odobrenje za privremeno zauzimanje javnih površina postavljanjem urbanog mobilijara (zaštitno ukrasnih stubića, zaštitnih ograda, žardinjera i sl.) i drugih komunalnih objekata; utvrđuje tehničke uslove i izdaje odobrenje za postavljanje, radi iznajmljivanja, rekvizita za sportove na vodi; izdaje odobrenje i uslove za raskopavanje javnih površina, vodi evidenciju naziva i granica naselja, ulica i trgova i određuje brojeve zgrada;
 •  uređivanje odnosa u oblasti stanovanja iz nadležnosti Opštine,
 • rješava u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bezzaključenog ugovora o zakupu; prati organizovanje organa u stambenim zgradama i preduzima mjere za njihovo organizovanje; vodi registar organa i predlaže imenovanje privremenog upravnika stambene zgrade; vrši nadzor nad izvođenjem hitnih radova kada ove radove obezbjeđuje Opština u skladu sa zakonom, kao nadzor nad vođenjem registra vlasnika stambene zgrade i njihovih posebnih djelova koji vodi javna služba;
 • donosi rješenje shodno Odluci Skupštine etažnih vlasnika kojim se obračunava iznos i utvrđuje način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade;
 • vodi evidenciju podataka o zakupu stana, koju je dužan da mu dostavlja upravnik stambene zgrade;
 • formira i vodi informacioni sistem o prostoru; priprema izvještaj o stanju uređenja prostora, informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine; priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Opštine za autentična tumačenja propisa u ovoj oblasti;
 • priprema izvještaje o stanju životne sredine; izradu programa monitoringa segmenata životne sredine i njegovog sprovođenja; izradu i praćenje implementacije lokalnog programa zaštite životne sredine; izrađuje plan za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine; uspostavlja i vodi katastar zagađivača; vrši poslove zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha; sprovodi postupak proglašenja zaštićenih prirodnih dobara, izrađuje izvještaj o stanju prirode; daje saglasnost na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština; sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenje i dozvole izdaju drugi organi Opštine; vrši akustičko zoniranje radi odredjivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke, dostavlja podatke o odredjenim akustičkim zonama Agenciji, organizuje praćenje stanja nivoa buke (monitoring buke) i dostavlja podatke Agenciji, priprema Akcioni plan za aglomeraciju, sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti; izrađuje kartu buke; obezbjeđuje vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine, vrši i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa posebnim propisima;
 • sprovodi administrativno izvršenje izvršnih rješenja Sekretarijata u slučajevima useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako je taj osnov prestao;
 • obavlja sve poslove na organizaciji (procjena neophodnih materijalnih finansijskih sredstava za svako pojedinačno sprovodjenje izvršenja koje je dužan da obezbijedi donosilac izvršnog rješenja i blagovremeno izvršavanje svih izvršnih rješenja i drugih organa lokalne samouprave);
 • ostvaruje saradnju sa organima MUP-a prilikom sprovodjenja administrativnih izvršenja;
 • organizuje i oprema ekipu za izvršenje i neposredno učestvuje u njenom radu prilikom sprovodjenja izvršenja;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz svoje nadležnosti;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.