Sektor za zaštitu životne sredine

Sektor za zaštitu životne sredine

–          priprema izvještaje o stanju životne sredine;

–           izrađuje program monitoringa segmenata životne sredine  i njegovog sprovođenja;

–          izrađuje i prati  implementaciju lokalnog programa zaštite životne sredine;

–          izrađuje plan za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine;

–          uspostavlja i vodi katastar zagađivača;

–          vrši poslove zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha;

–          sprovodi postupak proglašenja zaštićenih prirodnih dobara,

–          izrađuje izvještaj o stanju prirode;

–          daje saglasnost na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština;

–          sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti ,  odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Opštine;

–          vrši akustičko zoniranje radi odredjivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke i dostavlja podatke o odredjenim akustičkim zonama Agenciji za zaštitu životne sredine,

–           organizuje praćenje stanja nivoa buke (monitoring buke) i dostavlja podatke Agenciji,

–          priprema Akcioni plan za aglomeraciju,

–          sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti;

–          izrađuje kartu buke;

–           obezbjeđuje vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

–          vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine,

–          vrši i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa posebnim propisima;