Centar za informacioni sistem

Centar za informacioni sistem

Centar za informacioni sistem obavlja poslove koji se odnose na:

  • organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine,
  • organizuje funkcionisanje službe informatike za Skupštinu opštine, predsjednika Opštine, organe uprave Opštine, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u Opštini;
  •  planira i učestvuje u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u Opštini; izrađuje plan, predlaže i organizuje uvođenje novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
  •  kontroliše funkcionisanje automatizovane obrade podataka i preduzima mjere na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima; predlaže automatizaciju poslova u javnim preduzećima i ustanovama, i u tom smislu izrađuje projektne zadatke i učestvuje u izradi projekata i realizaciji informacionog sistema;
  •  izrađuje i realizuje planove obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema; izrađuje planove za opremanje, nabavlja opremu i preduzima mjere za održavanje računarske mrežne opreme i sredstava; stara se o funkcionisanju računarskih mreža i razmjenu podataka u njima;
  •  primjenjuje standarde; OS, DBMS i alate za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije;
  • organizuje i sprovodi mjere radi zaštite podataka;
  • obavlja poslove kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa Opštine i učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; vodi i ažurira web sajt Opštine.

Sačuvaj stranicu kao PDF