Komunalna policija

Komunalna policija

NAČELNIK:NOVICA MILOVIĆ

Adresa: Ul.Njegoševa bb

Broj telefona: 220-088

E-mail: komunal.policija@t-com.me; novica.milovic@niksic.me

 

 

 

 

Komunalna policija vrši poslove inspekcijskog nadzora kojima se obezbjeđuje:

  •  komunalni red u oblastima: snabdijevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće ; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; održavanja komunalnih objekata; održavanja pijaca; održavanja groblja i sahranjivanja; održavanja parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja javne rasvjete; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera i pomoćnih objekata; održavanja stambenih i drugih objekata;
  •  zaštita od buke u životnoj sredini; upotreba simbola Opštine i kontrola radnog vremena;
  • pruža informativne usluge građanima;
  •  sarađuje sa organima uprave nadležnim za oblasti u kojima vrši inspekcijski nadzor;
  •  priprema informativne i druge materijale iz svoje nadležnosti za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  • sarađuje sa nevladinim organizacijama u projektima poboljšanja komunalnog reda u gradu;
  •  vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
  • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine propisane zakonom, Odlukom o komunalnoj policiji i propisima Skupštine opštine u oblasti komunalne djelatnosti.

 

 


Sačuvaj stranicu kao PDF