Služba glavnog gradskog arhitekte

Služba glavnog gradskog arhitekte

GLAVNI ARHITEKTA: NEBOJIŠA ADŽIĆ

V sprat, kancelarija br. 7

E-mail: nebojisa.adzic@niksic.me

 

Služba glavnog gradskog arhitekte vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije glavnog gradskog arhitekte koji se odnose na:

– izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora;

– donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta i njegovu dostavu katastru;

– davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima;

– provjeru usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom u skladu sa zakonom;

– propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata;

– davanje saglasnosti u pogledu izgleda privremenog objekta;

– izrađivanje projektnog zadatka za urbanistički projekat;

– dostavljanje idejnog rješenja, zahtjeva investitora i saglasnosti glavnom državnom arhitekti u skladu sa zakonom;

– vođenje propisanih evidencija i čuvanje dokumentacije službe;

– postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

  • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine, izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, sprovođenje plana integriteta, ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama, iz nadležnosti organa;
  • pripremanje informacija za medije iz svog djelokruga i dostavljanje Službi za saradnju, poslove predsjednika i informisanje na obradu i objavljivanje u medijima, veb sajtu i društvenim mrežama;
  • pripremanje izvještaja za glavnog administratora o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
  • upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
  • procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga; i

– druge poslove iz svog djelokruga u skladu za zakonom i drugim propisima.