Služba za unutrašnju reviziju

Služba za unutrašnju reviziju

biljana bezmarevićRUKOVODILAC SLUŽBE: BILJANA BEZMAREVIĆ

VIII SPRAT, kancelarija br. 10

Broj telefona: 213-065

E-mail: biljana.bezmarevic@niksic.me     

 

 

 

 

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:

operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja; procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima; izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja predsjedniku Opštine; obavljanje posebne revizije na zahtjev Predsjednika i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije; praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih; izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije; saradnju sa Jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja; sarađuje sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima ; praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije, obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.