Služba zaštite i spašavanja

Služba zaštite i spašavanja

veselin m gardasevicKOMANDIR: VESELIN GARDAŠEVIĆ

Adresa: Ul.Stojana Kovačevića br.19

Broj telefona: 220-040; 220-041;

E-mail: veselin.gardasevic@niksic.me

 

 

 

 

Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija:

  •  preduzima preventivne mjere zaštite od požara, izrađuje planove i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od požara, poplava, eksplozija, kontrolu ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme, vrši edukaciju građanstva;
  • organizuje spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju požara, prirodnih, tehničko-tehnoloških nesreća i vrši evakuaciju sa tog područja, kao i u slučajevima saobraćajnih udesa, hemijskih, i boloških, radioloških akcidenata i drugih vanrednih situacija;
  • pruža usluge dopremanja vode, kao i druge usluge preduzećima, ustanovama i građanima u saradnji sa nadležnim organima uprave i javnim službama;
  • pruža asistenciju pravnim licima na teritoriji Opštine prilikom izrade njihovih planova zaštite i spašavanja;
  • organizuje trening centar za obuku na poslovima zaštite i spašavanja, po ovlašćenju nadležnog ministarstva;
  • sarađuje sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
  • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

 

 


Sačuvaj stranicu kao PDF