Predsjednik opštine

Predsjednik opštine

grbović

Veselin Grbović je rođen 1953. godine u Šavniku. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Nikšiću, a diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva.

Radni angažman započeo je u Željezari u Nikšiću 1980. godine, gdje je ostao do 1985. godine. U periodu od 1985. do 1987. godine obavljao je funkciju tehničkog direktora „Autoprevoz“-a Nikšić. Od 1987. do 1989. godine radio je na poslovima glavnog inženjera razvoja Željezare u Radnoj organizaciji „Inženjering“. Od 1989. do 1992. godine bio je direktor proizvodnje u kompaniji „Braća Karić“, a od 1992. do 1998. godine direktor „Koncerna Braća Karić“ u Moskvi. Od 1998. godine do 2005. godine obavljao je funkciju direktora, a potom i predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita u Nikšiću. U periodu od 2005. do 2013. godine nalazio se na funkciji direktora Direkcije za saobraćaj u Vladi Crne Gore. Funkciju predsjednika Opštine Nikšić obavlja od 2013. godine.

Bio je član Opštinskog komiteta Saveza komunista Nikšić, a od 1998. godine je član Glavnog odbora DPS Crne Gore, takodje je član Izvršnog odbora DPS Nikšić. Član je Savjeta za izgradnju autoputa Bar-Boljare. Član je Koordinacionog tijela Vlade Crne Gore za praćenje implementacije strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019), kao i drugih savjeta i radnih tijela.

Istaknuti je sportski radnik i aktivista o čemu svjedoče brojne titule i funkcije koje je obavljao. Bio je predsjednik šahovskog kluba „Radonja Bojović“-Nikšić u periodu od 1998. do 2004. godine, a takođe je bio i potpredsjednik Šahovskog saveza SR Jugoslavije. Obavljao je funkcije predsjednika Skijaškog saveza Crne Gore i predsjednika Džudo saveza Crne Gore. Posjeduje titulu šahovskog majstora FIDE.

Živi u Nikšiću. Oženjen je i otac četvoro djece.

NADLEŽNOST:
Predsjednik Opštine:

 • predstavlja i zastupa Opštinu;
 • predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština , kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine;
 • stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata;
 • stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova;
 • utvrdjuje organizaciju i način rada lokalne uprave, na prijedlog glavnog administratora;
 • imenuje i razrješava potpredsjednika Opštine, uz saglasnost Skupštine;
 • imenuje i razrješava glavnog administratora, uz saglasnost Skupštine, direktore agencija, menadžera, daje saglasnost na postavljenje i razrješenje starješina organa lokalne uprave;
 • podnosi gradjanima i Skupštini izvještaj o svom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, najmanje jedanput godišnje;
 • usmjerava i uskladjuje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač Opština, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte;
 • vrši nadzor nad radom lokalne uprave;
 • donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ukoliko posebnim propisom nije drukčije odredjeno;
 • odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje;
 • donosi akte kojima obezbjedjuje izvršenje Budžeta Opštine;
 • saziva konstitutivnu sjednicu Skupštine;
 • utvrdjuje smjernice za ostvarivanje planova i programa razvoja po pojedinim djelatnostima;
 • prati sprovodjenje poslovne politike javnih službi čiji je osnivač Opština, predlaže i preduzima mjere kojima se obezbjedjuju uslovi za njihovo funkcionisanje;
 • daje saglasnost na akt kojim se utvrdjuje broj i struktura zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz Budžeta Opštine;
 • daje saglasnost na akt o sistematizaciji Službe glavnog administratora;
 • donosi odluku o obrazovanju organa lokalne uprave;
 • donosi odluke o dodjeli pojedinih javnih priznanja;
 • potpisuje ugovore i vrši druge pravne poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima;
 • donosi odluku o raspolaganju sredstvima tekuće budžetske rezerve u skladu sa zakonom;
 • donosi odluku o ulaganjima, u skladu sa utvrdjenom investicionom politikom;
 • vrši i druge poslove utvrdjene Statutom i drugim opštim aktima Opštine.

Sačuvaj stranicu kao PDF