O Skupštini

O Skupštini

Opšti dio

Skupština je predstavnički organ građana Opštine koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Skupština opštine Nikšić ima 41 odbornika. Skupština opštine Nikšić,u sadašnjem sazivu, konstituisana je 31.marta 2017.godine, nakon sprovedenih izbora koji su održani 12.marta 2017.godine.

Na konstitutivnoj sjednici, od 31.03.2017. godine, verifikovani su mandati odbornika i izabran je predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Radivoje-Lala Nikčević.

Na sjednici od 20.04.2017.godine, Skupština opštine Nikšić je imenovala Zoricu Pekić za sekretara Skupštine.

Poslovi Skupštine:

 • donosi Statut;
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • donosi planove i programe razvoja Opštine;
 • donosi prostorne i urbanističke planove;
 • donosi Program uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta;
 • donosi Budžet i Završni račun Budžeta;
 • donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku;
 • uvodi lokalne javne prihode i utvrđuje visinu poreza,taksa i naknada;
 • raspolaže imovinom Opštine;
 • utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
 • raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije;
 • odlučuje o građanskoj inicijativi;
 • odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine;
 • osniva javne službe,organe i organizacije za obavljanje poslova iz okvira nadležnosti Opštine;
 • daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač;
 • odlučuje o zaduživanju i davanju garancije u skladu sa zakonom;
 • donosi odluku o davanju koncesija na prirodna dobra koja su u nadležnosti Opštine u skladu sa zakonom;
 • vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika;
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine,imenuje sekretara Skupštine i članove radnih i savjetodavnih tijela;
 • podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa,kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu;
 • razmatra izvještaj predsjednika Opštine;
 • razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Opština;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • daje autentično tumačenje propisa koje donosi;
 • raspisuje izbore za izbor predsjednika Opštine;
 • obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti;
 • uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj,uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
 • utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Opštine,korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje;
 • propisuje uslove i način davanja na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i donosi program korišćenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata;
 • propisuje radno vrijeme ugostiteljskih,trgovinskih i zanatskih objekata;
 • obrazuje Službu za skupštinske poslove;
 • donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
 • donosi odluku o čuvanju,upotrebi i uništavanju pečata;
 • donosi odluku o upotrebi simbola;
 • utvrđuje način i postupak ucešća građana u vršenju javnih poslova;
 • utvrđuje područja i nazive naselja,ulica i trgova;
 • donosi odluku o Komunalnoj policiji;
 • donosi odluku o broju odbornika u Skupštini opštine;
 • donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti;
 • imenuje i razrješava organe upravljanja,nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama,odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Opština;
 • daje saglasnost na statut javnih službi na statusne promjene,na plan razvoja i program rada i druge programske akte javnih službi;
 • donosi plan zaštite od požara;
 • podnosi predlog za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa;
 • propisuje prekršaje za povrede propisa Opštine;
 • donosi odluku o naknadi za rad odbornika;
 • donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Republike Crne Gore;
 • odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja;
 • donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice;
 • pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Sačuvaj stranicu kao PDF