Predsjednik Skupštine

Predsjednik Skupštine

 

rlnRadivoje – Lala Nikčević, inž.mašinstva

Adresa: Njegoševa 18

Tel: 040-213-076

E-mail: radivoje.nikcevic@niksic.me

 

 

 

 

 

 

 


Biografija:

Radivoje – Lala Nikčević

Rođen je 1950. godine u Nikšiću.

Po zanimanju je mašinski inženjer. Dio radnog vijeka proveo je u Rudnicima Boksita. U više navrata biran je za predsjednika organa upravljanja u tom kolektivu. U toku pomenutog angažmana dobio je visoko državno priznanje „Medalju zasluga za narod“ koju dodjeljuje predsjednik SFRJ.

Bio je član Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore i predsjednik Opštinskog komiteta Saveza komunista Nikšić.

Od početka višestranačja u Crnoj Gori 1990. godine pa do novembra 2016. godine u svim mandatima biran je za poslanika u Skupštini Crne Gore i predsjednika Administrativnog odbora.

U više mandata bio je član Odbora za bezbjednost i odbranu, kao i Odbora za politički sistem i upravu.

Bio je i poslanik u Saveznoj skupštini 1998. godine.

U tri mandata biran je za odbornika u Skupštini opštine Nikšić.

Član je Glavnog odbora DPS Crne Gore od njenog osnivanja, a u dva mandata i član Izvršnog odbora Glavnog odbora DPS Cne Gore.

Bio je u više mandata i predsjednik Opštinskog odbora DPS Nikšić.

Biran je i za člana i predsjednika Upravnog odbora Fonda PIO.

Bio je i član Upravnog odbora Rudnika Boksita u dva mandata.


 

Predsjednika Skupštine bira, na predlog 1/3 odbornika, Skupština iz reda odbornika. Mandat predsjednika Skupštine traje koliko i mandat Skupštine.

Predsjednik Skupštine:

  • saziva Skupštinu i predsjedava radom;
  • stara se o organizaciji i načinu rada Skupštine i daje inicijative za unapredjenje njenog rada;
  • predstavlja Skupštinu;
  • stara se o primjeni Poslovnka o radu Skupštine;
  • stara se o blagovremenom i uskladjenom radu radnih tijela;
  • brine o javnosti rada Skupštine;
  • potpisuje akte Skupštine;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Sačuvaj stranicu kao PDF