Predsjednik Skupštine

Predsjednik Skupštine

sonja nikcevicSonja Nikčević

Adresa: Njegoševa 18
Telefon: 040-213-076
e-mail: soniksic@t-com.me ; sonja.nikcevic@niksic.me

 

 

 

 

 

Predsjednika Skupštine bira, na predlog 1/3 odbornika, Skupština iz reda odbornika. Mandat predsjednika Skupštine traje koliko i mandat Skupštine.

Predsjednik Skupštine:

  • saziva Skupštinu i predsjedava radom;
  • stara se o organizaciji i načinu rada Skupštine i daje inicijative za unapredjenje njenog rada;
  • predstavlja Skupštinu;
  • stara se o primjeni Poslovnka o radu Skupštine;
  • stara se o blagovremenom i uskladjenom radu radnih tijela;
  • brine o javnosti rada Skupštine;
  • potpisuje akte Skupštine;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Sačuvaj stranicu kao PDF