Radna tijela Skupštine

Radna tijela Skupštine

SASTAV RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

 

Skupština opštine Nikšić ima stalna i povremena radna tijela.

 STALNA RADNA TIJELA:

 Odbori Skupštine su:

1. Odbor za Statut i propise

2. Odbor za izbor i imenovanja

3. Odbor za finansije, privredu i razvoj

4. Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

5. Odbor za društvene djelatnosti

6. Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

 

Savjeti Skupštine su:

1. Savjet za zaštitu životne sredine

2. Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

3. Savjet za prevenciju narkomanije

4. Savjet za predstavke i pritužbe

5. Savjet za ravnopravnost polova

 

1. Odbor za Statut i propise

 Odbor za Statut i propise ima predsjednika i 4 člana.

Članovi odbora imenuju se, po pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.

Odbor za Statut i propise razmatra nacrte i predloge odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove usklañenosti sa Ustavom i zakonom i pravnim sistemom; utvrđuje predlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštiha akata koje donosi Skupština; razmatra opšte akte javnih službi čiji je osnivač opština u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština; priprema predlog akta za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata i u ime Skupštine daje odgovor Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti; ramatra akta u primjeni odredaba Statuta i ostvarivanje sistema lokalne samouprave; razmatra učešće građana u odlučivanju; razmatra izvještaje o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti i zakonitosti drugih opštih akata, predlaže donošenje odluka i drugih propisa; razmatra predloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; utvrđuje prečišćeni tekst odluke i drugih opštih akata Skupštine po ovlašćenju Skupštine; stara se o jedinstvenoj pravnoj-tehničkoj obradi akata i vrši i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.

 

 Predsjednik

Željko Ćorić

  članovi:  

1. Sandra Muratović-Čvorović

2.Sonja Baćović

3. Momčilo Mićunović

4. mr Aleksandra Vujović

2. Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 4 člana.

Odbor za izbor i imenovanja:

Podnosi Skupštini predlog za izbor, imenovanje i razrješenje lica koje bira ili imenuje Skupština, osim predloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagači; predlaže akte kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i funkcionera koje imenuje, bira i razrešava Skupština; donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima odbornika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; razmatra i podnosi izvještaj o davanju saglasnosti na imenovanje i razrješenje potpredsjednika Opštine, glavnog administratora i drugih lica u skladu sa posebnim zakonima; i vrši druge poslove u skladu sa Statutom, drugim propisom i ovom odlukom.

 Predsjednik

Aleksandar Vujković,

    članovi:

1. Draško Mijušković

2. Marko Burić

3. Rajka Radonjić

4. Pavle Nerić

3. Odbor za finansije, privredu i razvoj

Odbor za finansije, privredu i razvoj ima predsjednika i 4 člana.

Odbor za finansije, privredu i razvoj razmatra nacrte i predloge odluka o budžetu i završnom računu budžeta opštine, taksama, porezima, naknadama, zajmovima, zaduženjima, garancijama, akte o realizaciji budžeta; razmatra planove i programe razvoja opštine i pitanja od značaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva i saobraćaja; eksproprijacija za potrebe lokalne samouprave; izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; razmatra plan kapitalnih poboljšanja i višegodišnji investicioni plan, akte kojima se predlaže utvrđivanje investicione politike, plan zaštite od požara; inicira donošenje ili izmjene propisa i drugih akata, i vrši druge poslove iz ove oblasti.

 Predsjednik

Zoran Stanišić

 članovi: 

Nikola Bezmarević

Rajka Radonjić

Irena Nikčević

dr Dragomir Miljanić

 

4. Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost ima predsjednika i 4 člana.

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost razmatra odluke i druga opšta akta i druga pitanja iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja; prostorne i urbanističke planove i njihovo sprovođenje; razvojne programe u ovoj oblasti pitanje uređenja i korišćenja gradskog građevinskog zemljišta (srednjoročni i jednogodišnji program); stanje lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnim djelatnostima; pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; pitanja koja se odnose na korićenje poslovnih prostora; razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; inicira izmjene zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;uređuje stambene odnose; i vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom ovom odlukom.

 Predsjednik

Momčilo Mićunović

   članovi:

1. Dragan Turčinović

2. Danilo Radulović

3. Vladan Vujković

4. Dragan Zečević

 

 

 

5. Odbor za društvene djelatnosti

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i 4 člana.

Odbor za društvene djelatnosti razmatra planove i programe iz oblasti sporta; kulture, razmatra pitanja kulturnog nasleđa na području opštine; razmatra pitanja koja se odnose na opšte obrazovnu, bibliotekarsku, izdavčku i arhivsku djelatnost; zapošljavanja; pitanja dodatnih oblika socijalne zaštite i pomoći za lica u stanju socijalne potrebe; društvene brige o djeci i omladini; informisanja lokalnog stanovništva; razmatra pitanja i predlaže mjere Skupštini iz nadležnosti opštine iz ovih oblasti; razmatra pitanja saradnje sa nevladinim organizacijama; razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti; i vrši druge poslove iz ovih oblasti.

Predsjednik

 • Andrijana Jovović,

  članovi: 

 • Tanja Pješčić,
 • Novica Gardašević, razriješen 12.07.2019.godine- imenovan Draško Mijušković
 • Jelena Đukanović, razriješena 20.12.2017.godine – imenovana mr Neda Bošković
 • dr Ljiljana Adžić.

6. Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju ima predsjednika i 4 člana.

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju razmatra pitanja međuopštinske saradnje; podnosi predloge Skupštini za uspostavljanje, održavanje i dalje razvijanje odnosa i veza opštine sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; organizuje i prati sprovođenje zaključaka Skupštine u ovoj oblasti.

Predsjednik

1. dr Spasoje Vukotić, za predsjednika- razriješen 21.07.2017.- imenovan Dragan Zečević.

   članovi:

2. Momčilo Đukanović
3. Boris Nikolić, razriješen 24.04.2019.godine – imenovan Simo Đukanović
4. Nada Dubljević, razriješena 24.04.2019.godine-imenovana Tamara Kostić
5. Boris Muratović.

SAVJETI

1. Savjet za zaštitu životne sredine

Savjet za zaštitu životne sredine ima predsjednika i 4 člana.

Savjet za zaštitu životne sredine razmatra odluke i druga akta, kao i pitanja vezana za zaštitu i unapređenje životne sredine, vazduha, prirode i prirodnih dobara, zaštitu od buke i prati aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu

 • Savjet za zaštitu životne sredine

Predsjednik

Mr Luka Mitrović

     članovi:

2. Miloš Mrvaljević, razriješen 24.04.2019.godine-imenovana mr Neda Bošković
3. Marko Burić,
4. Veselinka Miljanić,
5. Rajko Perović.

2. Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika i 4 člana.

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova razmatra predloge za davanje i promjenu naziva naselja, ulica i trgova naseljenih mjesta utvrđuje predloge za Skupštinu.

 • Savjet za davanje predloga naziva, naselja, ulica i trgova

Predsjednik Vojin Đukanović

 članovi:

 1. Luka Jokić
 2. Rajko Perović
 3. Simo Đukanović
 4. Jelena Međedović

3. Savjet za prevenciju nakomanije

Savjet za prevenciju nakomanije ima predsjednika i 4 člana.

Savjet prati pojavu narkomanije i u saradnji sa nadležnim institucijama predlaže mjere za njenu prevenciju i suzbijanje.

 • Savjet za prevenciju narkomanije

Predsjednca dr Marija Jaredić

  članovi:

 1. Gordana Reljić
 2. Tamara Kostić
 3. Marina Vukotić
 4. Goran Mićović

4. Savjet za predstavke i pritužbe

Savjet za predstavke i pritužbe ima predsjednika i 4 člana.

Savjet za predstavke i pritužbe razmatra prestavke i pritužbe građana upućene ili ustupljene

Skupštini i predlaže Skupštini i nadležnim organima mjere za rješavanje pitanja sadržanih u njima i o tome obavještava podnosioca predstavke ili pritužbe.

 • Savjet za predstavke i pritužbe

Predsjednik Draško Mijušković

  članovi:

 1. Rajko Perović
 2. Rosanda Nikolić
 3. Dragan Turčinović
 4. Predrag Vujičić

5. Savjet za ravnopravnost polova

Savjet za ravnopravnost polova ima predsjednika i 4 člana.

Savjet za ravnopravnost polova: razmatra, predlaže i utvrđuje stavove o predlozima odluka i opštih akata iz nadležnosti lokalne samouprave sa stanovišta usklađenosti sa načelima rodne ravnopravnosti; podstiče primjenu načela ravnopravnosti u javnom i političkom životu; sarađuje sa drugim radnim tijelima Skupštine u cilju postizanja rodne ravnopravnosti.

 • Savjet za ravnopravnost polova

 

Predsjednik

Sonja Baćović

   članovi:

 1. Marija Mitrović
 2. Marijana Goranović
 3. Milica Čupić
 4. Marija Kontić

POVREMENA RADNA TIJELA

Komisije, kao povremena radna tijela, obrazuju se za izvršenje određenih poslva za potrebe Skupštine i njihov mandat prestaje izvršenjem posla, odnosno zadatka za koji su obrazovane.


Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obrazovanju radnih tijela


Odluka o obrazovanju radnih tijela


Sačuvaj stranicu kao PDF