Sekretar skupštine

Sekretar skupštine

SEKRETAR: Zorica Pekić

Dipl. pravnik
Adresa: Njegoševa 18
Telefon: 040-213-076
e-mail: zorica.pekic@niksic.me

Sekretara Skupštine imenuje Skupština, na predlog predsjednika Skupštine. Mandat sekretara Skupštine traje koliko i mandat predsjednika Skupštine.

Sekretar Skupštine:

  • organizuje rad i rukovodi Službom za skupštinske poslove;
  • stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;
  • stara se o primjeni odredaba Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
  • odgovoran je za vođenje zapisnika i objavljivanje odluka i drugih akata Skupštine i njihovu distribuciju;
  • pomaže predsjedniku Skupštine u radu;
  • vrši i druge poslove u skladu sa Statutom opštine i Poslovnikom o radu Skupštine.

Sačuvaj stranicu kao PDF