Sjednice odbora i savjeta

Sjednice odbora i savjeta


Nikšić, 24.05.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

        Odbor za finansije, privredu i razvoj na sjednici održanoj 24.05.2017.godine, razmatrao je 19 tačaka dnevnog reda koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine, između ostalog, izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih službi (preduzeća i ustanova) čiji je osnivač Opština.

        Ocjena je Odbora da su javne službe, u prethodnom izvještajnom periodu, podigle kvalitet pružanja usluga, koje su od značaja za život građana, na zadovoljavajući nivo i da stalno rade na njihovom unapređivanju.

         Odbor je zaključio da je potrebno prilikom izrade finansijskih izvještaja javnih službi utvrditi jedinstvenu metodologiju izrade istih, sa jasnom razradom prihoda i rashoda po strukturi.

                                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                                          Mr Zoran Stanišić,s.r.

Fotografija


 Nikšić, 25.05.2017.godine

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost, na prvoj sjednici održanoj 25.05.2017.godine, razmatrao je 12 tačaka dnevnog reda, koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine, a odnose se na pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnoj djelatnosti, planiranju i uređenju prostora i oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Ocjena je Odbora da je značajno unaprijeđen kvalitet u vršenju komunalnih usluga, koje su od značaja za život građana Nikšića, posebno, u domenu vodosnabdijevanja grada i seoskih područja, odžavanju čistoće, regulaciji saobraćaja i dr.

Odbor je mišljenja da je postojeća planska dokumentacija dobar osnov za intenzivnu gradnju i  investicione aktivnosti u gradu.

Takođe, Odbor je ocijenio da je značajno unaprijeđena transparentnost i javnost rada preduzeća iz komunalne oblasti.

 

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                      Momčilo Mićunović,s.r.

Fotografija


Nikšić, 25.05.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti, na prvoj sjednici održanoj 25.05.2017.godine, razmatrao je 10 tačaka dnevnog reda, koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine i to: izvještaje o radu javnih ustanova iz oblasti kulture, godišnje izvještaje o radu Sportskog centra, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, Savjeta za sarandju lokalne samouprave i nevladinih organizacija i Informaciju o ostarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2016.godini.

Ocjena je Odbora da je kulturni život u gradu značajno unaprijeđen, u proteklom izvještajnom periodu, kako stavljanjem u funkciju zgrade Nikšićkog pozorišta, tako i podrškom Ministarstva kulture razvoju kulture u Nikšiću i reorganizacijom ustanova iz oblasti kulture.

Odbor je mišljenja da je stavljanje u funkciju Olimpijskog bazena u Nikšiću značajno doprinijelo razvoju grada i razvoju masovnog i vrhunskog sporta.

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                   Andrijana Jovović,s.r.

Fotografija