Sjednice odbora i savjeta

Sjednice odbora i savjeta


Nikšić, 24.05.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

        Odbor za finansije, privredu i razvoj na sjednici održanoj 24.05.2017.godine, razmatrao je 19 tačaka dnevnog reda koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine, između ostalog, izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih službi (preduzeća i ustanova) čiji je osnivač Opština.

        Ocjena je Odbora da su javne službe, u prethodnom izvještajnom periodu, podigle kvalitet pružanja usluga, koje su od značaja za život građana, na zadovoljavajući nivo i da stalno rade na njihovom unapređivanju.

         Odbor je zaključio da je potrebno prilikom izrade finansijskih izvještaja javnih službi utvrditi jedinstvenu metodologiju izrade istih, sa jasnom razradom prihoda i rashoda po strukturi.

                                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                                          Mr Zoran Stanišić,s.r.

Fotografija


 Nikšić, 25.05.2017.godine

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost, na prvoj sjednici održanoj 25.05.2017.godine, razmatrao je 12 tačaka dnevnog reda, koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine, a odnose se na pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnoj djelatnosti, planiranju i uređenju prostora i oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Ocjena je Odbora da je značajno unaprijeđen kvalitet u vršenju komunalnih usluga, koje su od značaja za život građana Nikšića, posebno, u domenu vodosnabdijevanja grada i seoskih područja, odžavanju čistoće, regulaciji saobraćaja i dr.

Odbor je mišljenja da je postojeća planska dokumentacija dobar osnov za intenzivnu gradnju i  investicione aktivnosti u gradu.

Takođe, Odbor je ocijenio da je značajno unaprijeđena transparentnost i javnost rada preduzeća iz komunalne oblasti.

 

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                      Momčilo Mićunović,s.r.

Fotografija


Nikšić, 25.05.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti, na prvoj sjednici održanoj 25.05.2017.godine, razmatrao je 10 tačaka dnevnog reda, koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine i to: izvještaje o radu javnih ustanova iz oblasti kulture, godišnje izvještaje o radu Sportskog centra, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, Savjeta za sarandju lokalne samouprave i nevladinih organizacija i Informaciju o ostarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2016.godini.

Ocjena je Odbora da je kulturni život u gradu značajno unaprijeđen, u proteklom izvještajnom periodu, kako stavljanjem u funkciju zgrade Nikšićkog pozorišta, tako i podrškom Ministarstva kulture razvoju kulture u Nikšiću i reorganizacijom ustanova iz oblasti kulture.

Odbor je mišljenja da je stavljanje u funkciju Olimpijskog bazena u Nikšiću značajno doprinijelo razvoju grada i razvoju masovnog i vrhunskog sporta.

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                   Andrijana Jovović,s.r.

Fotografija


 Nikšić, 10.10.2017.godine.

S A O P Š T E NJ E

Odbor za Statut i propise na sjednici održanoj 10.10.2017. godine razmatrao je materijale ,koji
će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine koja će se održati 18.10.2017.godine, a odnose
se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa ,
koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan
broj informativno-analitičkih materijala.
Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine
pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio
Skupštini da iste usvoji.

P r e d s j e d n i k

Željko Ćorić ,s.r.

Fotografija


Nikšić, 10.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 10.10.2017.godine,
razmatrao je materijale ,koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine koja će se održati
18.10.2017.godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz
imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih
Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.
Povodom razmatranja Izvještaja o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-
jun 2017.godine, Savjet je ocijenio da je realizacija prihodovne strane Budžeta opštine Nikšić za
2017.godinu uspješna i da je Budžet planiran na realnim osnovama.
Članovi Savjeta,podržali su napore Opštine u pružanju pomoći u rješavanju stambenih pitanja
zaposlenih u Upravi policije i penzionera, donošenjem Predloga odluke o prenosu prava svojine
na građevinskom zemljištu Sindikatu Uprave policije Crne Gore i Predloga odluke o prenosu
prava svojine na građevinskom zemljištu NVO Udruženju penzionera Nikšić.
Savjet će pokrenuti Incijativu prema predsjedniku opštine Nikšić , radi razmatranja mogućnosti
izgradnje nadstrešnice na gradskoj kapeli u Nikšiću.

P r e d s j e d n i k
Radovan Damjanović,s.r.

Fotografija


Nikšić,11.10.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost na sjednici
održanoj 11.10.2017.godine razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti,a koji će biti
predmet razmatranja na sjednici Skupštine zakazanoj za 18.10.2017. godine , a odnose se na teme
iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa , koje je
predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan broj
informativno-analitičkih materijala.
Ocjena je Odbora, da nadležni organi lokalne uprave opštine Nikšić, na kvalitetan i stručan
način planira i definiše prostor , u cilju unapređenja razvoja lokalne zajednice,boljeg života
građana i investicionih ulaganja.
Odbor je konstatovao da se , Predlogom odluke o davanju u zakup zemljišta-parkovske
površine putem prikupljanja ponuda,u okviru Park šume Trebjesa i valorizacijom Trebjese, kao
značajnog prirodnog resursa kojim raspolaže opština Nikšić, doprinosi zadovoljavanju potreba
mladih.
Razmatrajući, Informaciju o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana
u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu , sa Predlogom ocjena i
zaključaka, Odbor je ocijenio da su u 2016.godini u opštini Nikšić , urađeni značajni
infrastrukturni projekti , kako na gradskom, tako i na seoskom području.

P r e d s j e d n i k
Momčilo Mićunović, s.r.

Fotografija


Nikšić, 11.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj na sjednici održanoj 11.10.2017.godine razmatrao je
materijale iz domena svoje nadležnosti,a koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine
zakazanoj za 18.10.2017. godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći
kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje
postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.

Odbor je ocijenio da je u Izvještaju o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-
jun 2017.godine , dat prikaz svih poslovnih promjena Budžeta opštine Nikšić za period januar-jun
2017.godine, da je ostvarenje Budžeta za ovaj period 52,9% i da je Budžet za 2017.godinu
planiran na realnim osnovama.
Povodom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa
građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena
i zaključaka,ocjena je Odbora, da opština Nikšić permanentno radi na stvaranju kvalitetnih uslova
za život građana u svim oblastima života i rada (komunalnoj infrastrukturi,planiranju
prostora,socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti,kulturi,stanovanju i dr).

Predsjednik
Mr Zoran Stanišić,s.r.

Fotografija


Nikšić, 13.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti sjednici održanoj 13.10.2017.godine razmatrao je materijale iz
domena svoje nadležnosti,a koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine zakazanoj za
18.10.2017. godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz
imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih
Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.
Povodom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa
građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu,sa Predlogom ocjena i
zaključaka, Odbor je ocijenio da lokalna samouprava permanentno čini radi na poboljšanju
kvaliteta života građana u svim sferama života,a posebno u domenu razvoja
kulture,sporta,socijalne zaštite,zdravstva,zapošljavanja.
Ocjena je Odbora, da je Informacijom o sportu u Nikšiću za period septembar 2016.-
septembar 2017.godine,sa Predlogom ocjena i zaključaka , dat realan prikaz stanja u ovoj oblasti
i da su aktivnosti lokalne samouprave na planu razvoja i promocije sporta, doprinijele razvoju
ovog važnog segmenta života građana

P r e d s j e d n i k

Andrijana Jovović- Bulajić,s.r.

Fotografija


Nikšić, 17.10.2017.godine

 

S  A O P Š T E NJ E

 

Savjet za zaštitu životne sredine, na sjednici održanoj 17.10.2017.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti i to: Predlog odluke o Dopuni programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2017.godinu i Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta-parkovske površine putem prikupljanja ponuda, u okviru Park šume Trebjesa, Savjet je podržao navedene materijale i ocijenio da se u opštini Nikšić, na kvalitetan i stručan način definiše prostor, a sve u cilju razvoja Opštine i boljeg života gradjana.

 

 

P r e d s j e d n i k

Mr Luka Mitrović,s.r.