Sjednice odbora i savjeta

Sjednice odbora i savjeta

2018

 


Nikšić, 16.02.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za izbor i imenovanje , na sjednici održanoj 16.02.2018.godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti , koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, zakazanoj za 20.02.2018.godine ,a odnose se na Razmatranje predloga kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio-televizije Nikšić i Predloga za razrešenje i imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić.

Odbor je prihvatio navedene predloge i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

 

                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                       Aleksandar Vujković,s.r

 


Nikšić, 14.02.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj, na sjednici održanoj 14.02.2018.godine, razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti, koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 20.02.2018. godine   i ocijenio da organi lokalne uprave i javne službe, čiji je osnivač Opština daju značajan doprinos u razvoju lokalne zajednice i boljem i kvalitetnijem životu građana.

Povodom razmatranja Predloga odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i Predloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Odbor je podržao napore države i lokalne samouprave, da se uvede red u planiranju prostora i izgradnji objekata i  afirmisao umanjanje naknade za komunalno  opremanje građevinskog zemljišta za sportske objekte,   objekte za koje je investitor opština Nikšić i pravna lica čiji je osnivač Opština Nikšić i objekte namijenjene za proizvodnju, servise, preradu i skladištenje.

Odbor je konstatovao da je opština Nikšić  učešćem u projektu  Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu,obezbijedila značajna sredstva, u iznosu od 100 000eura, za realizaciju projekata nevladinih organizacija, za 2018. i 2019.godinu.

Odbor je mišljenja da će  realizacija  Predloga odluke o usvajanju Lokalnog programa  socijalnog stanovanja u opštini Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom Lokalnog plana,  doprinijeti kvalitetnijem rješavanju stambenih potreba ugroženih grupa i penzionera i zaposlenih u zdravstvu,MUP-u ,prosvjeti  i dr.

Odbor smatra, da Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju  Javne ustanove Nikšićko pozorište sa Predlogom ocjena i zaključaka,   i  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove  Narodna biblioteka „Njegoš“sa Predlogom ocjena i zaključaka , na sveobuhvatan način, prezentuju rad ustanova, u izvještajnom periodu, i da su, ove ustanove, značajno doprinijele unapređenju kulturnog života u Nikšiću.

Odbor je podržao aktivnosti Javne ustanove Narodne biblioteke “Njegoš”  u otvaranju dječije čitaonice i na obogaćivanju bibliotečkog fonda ,a sve u cilju osnaživanja čitalačke navike kod svih građana, a posebno onih najmlađih.

 

P r e d s j e d n i k

Mr Zoran Stanišić,s.r


Nikšić, 14.02.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti na  sjednici održanoj 14.02.2018.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti,koja će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine, zakazanoj za 20.02.2018. godine.

Odbor je prihvatio Predlog programa podizanja spomen-obilježja u opštini Nikšić u 2018.godini, kojim se predviđa podizanje spomenika, istaknutom antifašisti i revolucionaru, Čedomiru-Ljubu Čupiću i podizanje spomen-obilježja davanjem naziva ulica dinastijama Vojislavljevića, Balšića i Crnojevića i Josipa Broza Tita i ocijenio, da se na taj način simbolično i trajno čuvaju uspomene na značajne događaje i ličnosti iz crnogorske istorije.

Povodom razmatranja Predloga odluke o usvajanju Lokalnog programa  socijalnog stanovanja u opštini Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom lokalnog plana, Odbor je mišljenja, da će  njegova realizacija doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem rješavanju stambenih potreba ugroženih grupa, odnosno domaćinstava koja sama ne mogu riješiti svoj stambeni problem.

Ocjena je Odbora, da je Javna ustanova Nikšićko pozorište u izvještajnom periodu realizovala programom predviđene aktivnosti i dodatno obogatila kulturni život grada, uz rekordan broj kvalitetnih sadržaja i posjetilaca.

Odbor je mišljenja, da je Javna ustanova Narodna biblioteka “Njegoš”, u prethodnom periodu kroz sprovedene aktivnosti doprinijela razvoju opšteg i stručnog obrazovanja,kako kod djece, tako i kod odraslih.

Prilikom razmatranja Izvještaja o radu Savjeta za saradnju lokalne samuprave i nevladinih organizacija za 2017. godinu, Odbor je konstatovao, da je potrebno nastaviti sa aktivnostima na unaprjeđenju saradnje i razvijanju odnosa između Opštine i nevladinih organizacija, u cilju realizacije projekata od značaja za građane i cjelokupnu lokalnu zajednicu.

 

 

 

                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                   Andrijana Jovović- Bulajić


Nikšić, 12.02.2018.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 12.02.2018.godine, razmatrao je pitanja iz  svoje nadležnosti, koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine zakazanoj za 20.02.2018.godine,  a od značaja su za unapređenje, razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Povodom razmatranja Predloga odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i Predloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Savjet je podržao napore države i lokalne samouprave, da se uvede red u planiranju prostora i izgradnji objekata i sugerisao organu lokalne samuprave , nadležnom za legalizaciju objekata, da se putem lokalnog javnog emitera, građani dodatno upoznaju sa procedurom legalizacije objekata.

Savjet je prihvatio Predlog odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom Lokalnog programa i pohvalio napore lokalne samouprave, da, u saradnji sa međunarodnim organizacijama, pomaže u rješavanju stambenih potreba, najranjivijih kategorija društva.

Savjet je mišljenja da su izvještaji o radu JU Nikšićko pozorište i Narodna biblioteka „Njegoš“, na sveobuhvatan način prezentovali rad ustanova u izvještajnom periodu.

 

P R E D S J E D N I K

Radovan Damjanović s.r.

 


Nikšić, 12.02.2018.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za Statut i propise na  sedmoj sjednici, održanoj 12.02.2018. godine, razmatrao je pitanja ,koja će biti predmet dnevnog reda na osmoj sjednici Skupštine, koja će se održati 20.02.2018.godine.

Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

Odbor je prihvatio Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, uz obavezu predlagača odluka, da do sjednice Skupštine pribavi potrebne saglasnosti nadležnog državnog organa.

 

 

                                                                                                     P r e d s j e d n i k

                                                                                                      Željko  Ćorić ,s.r.

 


Nikšić, 29.01.2018.godine

 

 S A O P Š T E NJ E

 

Dana 29.01.2018.godine,održana je 11.sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Savjet je razmatrao i donio Plan rada Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2018.godinu ,kojim su definisane i utvrđene obaveze Savjeta i organa lokalne samouprave i javnih službi ,u skladu sa nadležnostima propisanim Odlukom o Savjetu za saradnju lokalne samouprave.

Savjet je razmatrao i Izvještaj o radu Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2017.godinu, i proslijedio ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

 

 

                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                      Radivoje Lala Nikčević,s.r.

 


Nikšić, 24.05.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

        Odbor za finansije, privredu i razvoj na sjednici održanoj 24.05.2017.godine, razmatrao je 19 tačaka dnevnog reda koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine, između ostalog, izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih službi (preduzeća i ustanova) čiji je osnivač Opština.

        Ocjena je Odbora da su javne službe, u prethodnom izvještajnom periodu, podigle kvalitet pružanja usluga, koje su od značaja za život građana, na zadovoljavajući nivo i da stalno rade na njihovom unapređivanju.

         Odbor je zaključio da je potrebno prilikom izrade finansijskih izvještaja javnih službi utvrditi jedinstvenu metodologiju izrade istih, sa jasnom razradom prihoda i rashoda po strukturi.

                                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                                          Mr Zoran Stanišić,s.r.

Fotografija


 Nikšić, 25.05.2017.godine

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost, na prvoj sjednici održanoj 25.05.2017.godine, razmatrao je 12 tačaka dnevnog reda, koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine, a odnose se na pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u komunalnoj djelatnosti, planiranju i uređenju prostora i oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Ocjena je Odbora da je značajno unaprijeđen kvalitet u vršenju komunalnih usluga, koje su od značaja za život građana Nikšića, posebno, u domenu vodosnabdijevanja grada i seoskih područja, odžavanju čistoće, regulaciji saobraćaja i dr.

Odbor je mišljenja da je postojeća planska dokumentacija dobar osnov za intenzivnu gradnju i  investicione aktivnosti u gradu.

Takođe, Odbor je ocijenio da je značajno unaprijeđena transparentnost i javnost rada preduzeća iz komunalne oblasti.

 

 

 

                                                                                                                          P r e d s j e d n i k

                                                                                                                      Momčilo Mićunović,s.r.

Fotografija


Nikšić, 25.05.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti, na prvoj sjednici održanoj 25.05.2017.godine, razmatrao je 10 tačaka dnevnog reda, koje će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine opštine od 30.05.2017.godine i to: izvještaje o radu javnih ustanova iz oblasti kulture, godišnje izvještaje o radu Sportskog centra, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, Savjeta za sarandju lokalne samouprave i nevladinih organizacija i Informaciju o ostarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2016.godini.

Ocjena je Odbora da je kulturni život u gradu značajno unaprijeđen, u proteklom izvještajnom periodu, kako stavljanjem u funkciju zgrade Nikšićkog pozorišta, tako i podrškom Ministarstva kulture razvoju kulture u Nikšiću i reorganizacijom ustanova iz oblasti kulture.

Odbor je mišljenja da je stavljanje u funkciju Olimpijskog bazena u Nikšiću značajno doprinijelo razvoju grada i razvoju masovnog i vrhunskog sporta.

 

                                                                                                                      P r e d s j e d n i k

                                                                                                                   Andrijana Jovović,s.r.

Fotografija


 Nikšić, 10.10.2017.godine.

S A O P Š T E NJ E

Odbor za Statut i propise na sjednici održanoj 10.10.2017. godine razmatrao je materijale ,koji
će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine koja će se održati 18.10.2017.godine, a odnose
se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa ,
koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan
broj informativno-analitičkih materijala.
Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine
pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio
Skupštini da iste usvoji.

P r e d s j e d n i k

Željko Ćorić ,s.r.

Fotografija


Nikšić, 10.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 10.10.2017.godine,
razmatrao je materijale ,koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine koja će se održati
18.10.2017.godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz
imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih
Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.
Povodom razmatranja Izvještaja o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-
jun 2017.godine, Savjet je ocijenio da je realizacija prihodovne strane Budžeta opštine Nikšić za
2017.godinu uspješna i da je Budžet planiran na realnim osnovama.
Članovi Savjeta,podržali su napore Opštine u pružanju pomoći u rješavanju stambenih pitanja
zaposlenih u Upravi policije i penzionera, donošenjem Predloga odluke o prenosu prava svojine
na građevinskom zemljištu Sindikatu Uprave policije Crne Gore i Predloga odluke o prenosu
prava svojine na građevinskom zemljištu NVO Udruženju penzionera Nikšić.
Savjet će pokrenuti Incijativu prema predsjedniku opštine Nikšić , radi razmatranja mogućnosti
izgradnje nadstrešnice na gradskoj kapeli u Nikšiću.

P r e d s j e d n i k
Radovan Damjanović,s.r.

Fotografija


Nikšić,11.10.2017.godine

 

S A O P Š T E NJ E

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost na sjednici
održanoj 11.10.2017.godine razmatrao je materijale iz domena svoje nadležnosti,a koji će biti
predmet razmatranja na sjednici Skupštine zakazanoj za 18.10.2017. godine , a odnose se na teme
iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa , koje je
predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan broj
informativno-analitičkih materijala.
Ocjena je Odbora, da nadležni organi lokalne uprave opštine Nikšić, na kvalitetan i stručan
način planira i definiše prostor , u cilju unapređenja razvoja lokalne zajednice,boljeg života
građana i investicionih ulaganja.
Odbor je konstatovao da se , Predlogom odluke o davanju u zakup zemljišta-parkovske
površine putem prikupljanja ponuda,u okviru Park šume Trebjesa i valorizacijom Trebjese, kao
značajnog prirodnog resursa kojim raspolaže opština Nikšić, doprinosi zadovoljavanju potreba
mladih.
Razmatrajući, Informaciju o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana
u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu , sa Predlogom ocjena i
zaključaka, Odbor je ocijenio da su u 2016.godini u opštini Nikšić , urađeni značajni
infrastrukturni projekti , kako na gradskom, tako i na seoskom području.

P r e d s j e d n i k
Momčilo Mićunović, s.r.

Fotografija


Nikšić, 11.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za finansije,privredu i razvoj na sjednici održanoj 11.10.2017.godine razmatrao je
materijale iz domena svoje nadležnosti,a koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine
zakazanoj za 18.10.2017. godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći
kvartal , pitanja iz imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje
postoji potreba da ih Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.

Odbor je ocijenio da je u Izvještaju o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-
jun 2017.godine , dat prikaz svih poslovnih promjena Budžeta opštine Nikšić za period januar-jun
2017.godine, da je ostvarenje Budžeta za ovaj period 52,9% i da je Budžet za 2017.godinu
planiran na realnim osnovama.
Povodom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa
građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena
i zaključaka,ocjena je Odbora, da opština Nikšić permanentno radi na stvaranju kvalitetnih uslova
za život građana u svim oblastima života i rada (komunalnoj infrastrukturi,planiranju
prostora,socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti,kulturi,stanovanju i dr).

Predsjednik
Mr Zoran Stanišić,s.r.

Fotografija


Nikšić, 13.10.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

 

Odbor za društvene djelatnosti sjednici održanoj 13.10.2017.godine razmatrao je materijale iz
domena svoje nadležnosti,a koji će biti predmet razmatranja na sjednici Skupštine zakazanoj za
18.10.2017. godine , a odnose se na teme iz Programa rada Skupštine za treći kvartal , pitanja iz
imovinsko-pravnih odnosa , koje je predložio predsjednik Opštine, a za koje postoji potreba da ih
Skupština razmatra i jedan broj informativno-analitičkih materijala.
Povodom razmatranja Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa
građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2016.godinu,sa Predlogom ocjena i
zaključaka, Odbor je ocijenio da lokalna samouprava permanentno čini radi na poboljšanju
kvaliteta života građana u svim sferama života,a posebno u domenu razvoja
kulture,sporta,socijalne zaštite,zdravstva,zapošljavanja.
Ocjena je Odbora, da je Informacijom o sportu u Nikšiću za period septembar 2016.-
septembar 2017.godine,sa Predlogom ocjena i zaključaka , dat realan prikaz stanja u ovoj oblasti
i da su aktivnosti lokalne samouprave na planu razvoja i promocije sporta, doprinijele razvoju
ovog važnog segmenta života građana

P r e d s j e d n i k

Andrijana Jovović- Bulajić,s.r.

Fotografija


Nikšić, 17.10.2017.godine

 

S  A O P Š T E NJ E

 

Savjet za zaštitu životne sredine, na sjednici održanoj 17.10.2017.godine, razmatrao je pitanja iz domena svoje nadležnosti i to: Predlog odluke o Dopuni programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2017.godinu i Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta-parkovske površine putem prikupljanja ponuda, u okviru Park šume Trebjesa, Savjet je podržao navedene materijale i ocijenio da se u opštini Nikšić, na kvalitetan i stručan način definiše prostor, a sve u cilju razvoja Opštine i boljeg života gradjana.

 

 

P r e d s j e d n i k

Mr Luka Mitrović,s.r.


Nikšić, 11.12.2017.godine.

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, na sjednici održanoj 11.12.2017.godine, razmatrao je pitanja ,koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine zakazanoj za 20.12.2017.godine , iz  svoje nadležnosti , a od značaja su za unapređenje,razvoj i zaštitu lokalne samouprave,sa akcentom na Predlog  programa rada Skupštine za 2018.godinu, Predlog odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2018.godinu , Predlog programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu i programe  rada javnih službi (preduzeća i ustanova) , čiji je osnivač Opština.

Savjet je ocijenio da su  Predlogom programa rada Skupštine za 2018.godinu obuhvaćena pitanja čija obaveza razmatranja proizilazi iz Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta opštine Nikšić i drugih materijalnih propisa kojima se uređuje sistem lokalne samouprave.

Povodom razmatranja Predloga odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2018.godinu i Predloga programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu, Savjet je mišljenja da su finansije Opštine konsolidovane i  da je Budžet za 2018.godinu planiran u realnim okvirima, a da je Predlogom programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu,taksativno utvrđena njegova sadržina, odnosno planirane aktivnosti lokalne uprave u domenu izrade planske dokumentacije i komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2018.godinu.

Razmatrajući Predloge programa rada javnih službi (preduzeća i ustanova), Savjet je konstatovao da su programi kvalitetno urađeni i u skladu sa finansijskim mogućnostima i da će doprinijeti razvoju lokalne zajednice i kvalitetnijem životu građana.

 

                                                                                                        P r e d s j e d n i k

                                                                                                   Radovan Damjanović,s.r.


Nikšić, 11.12.2017.godine.

 

S A O P Š T E NJ E

    Odbor za Statut i propise na sjednici održanoj 11.12.2017. godine razmatrao je pitanja ,koja će biti predmet dnevnog reda na sjednici Skupštine, koja će se održati 20.12.2017.godine.

Odbor je dao mišljenje da su materijali koji su predmet razmatranja sjednice Skupštine pripremljeni i usklađeni sa Ustavom, Zakonom, Statutom i pravnim poretkom i predložio Skupštini da iste usvoji.

 

 

 

                                                                                                     P r e d s j e d n i k

                                                                                                      Željko  Ćorić ,s.r.