Četrnaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 03.07.2015

Četrnaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 03.07.2015

Saziv

Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2014.godinu;

Predlog odluke o Završnom računu Budžeta opštine Nikšić za 2014.godinu;

Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Nikšić;

Predlog odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Nikšić;

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu;

Predlog odluke o dopunama Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2015.godinu;

Predlog odluke o davanju saglasnosti za izmjene ugovora o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta zaključenih u periodu od 25.05.2013. godine do 17.04.2015.godine, po osnovu ranije izvršene avansne uplate;

Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinsko zemljište na Vujanović Zorku;

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća “Sportski centar” Nikšić o davanju u zakup poslovnog prostora, putem prikupljanja ponuda;

 • Predlog odluke o davanju saglasnosti MZ Lukovo za izgradnju objekta kapele na zemljištu na kojem je opština Nikšić upisana kao nosilac prava korišćenja u društvenoj svojini;

  Predlog odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Nikšić;

  Predlog odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić;

  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju komunalnih djelatnosti na teritoriji opštine Nikšić;

  Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom uređenju teritorije Opštine Nikšić;

  Predlog odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2015. godinu;

  Predlog programa podizanja spomen-obilježja u opštini Nikšić u 2015. godini;

  Predlog odluke o usvajanju Sporazuma o saradnji Skupštine opštine Nikšić i nevladinih organizacija;

  Izvještaj o stanju imovine Opštine Nikšić za 2014.godinu;

  Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2014.godinu;

  Informacija o ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2014.godini sa predlogom ocjene i zaključaka;